Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
Crematorium
De fractie van de PvdA wil van het College van B&W weten wat de stand van zaken t.a.v. het crematorium in Oss is en welke ontwikkelingen er te melden zijn.
3
Trekking stemcijfer
4.
Mededelingen
5.
Spreekrecht voor het publiek
6.
Vaststelling van de agenda
7.a .
Benoemen en Beëdiging van een nieuw raadslid A. Geerts
7.b .
Tijdelijke benoeming raadslid J. van Kreij
7.c .
Benoeming burgerlid P. Westerveld
8
Ingekomen stukken
8.II.
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
9
Aanwijzing loco-griffiers
10
A Uitbreiden bebouwde komgrenzen (Wegenverkeerswet) Dorpenweg Deursen-Dennenburg en Ravenstein
11
A Vaststellen visie zone Oss-Berghem
12
A Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Maasdonk, herziening Elst 15a Geffen'
13
A Herziening Algemene Plaatselijke Verordening Oss
14
A Uittreding en wijziging Gemeenschappelijke Regeling BHIC
15
B Invoering Wet taaleis
VOORSTELLEN WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
15.a .
Agenda gerelateerde ingekomen brief
16
B Beleidsnota leerlingenvervoer gemeente Oss
VOORSTELLEN WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
17
B Bestemmingsplan 'Berghemseweg - Heiweg - Herpen - 2016'
VOORSTELLEN WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
17.a .
Agenda gerelateerd Ingekomen aangepast concept-raadsbesluit
18
Voortgangslijst moties
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
20
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
21
Sluiting