Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 oktober 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8
Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters raadscommissie
9
Begroting 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord
9.a
beantwoording vragen raadscommissie 14 oktober 2015 ODBN
10
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
11
Investeringsbesluit praktijkschool De Singel
Gegevens over aankoop en verbouwing zijn in een aantal documenten zwart doorgehaald, hiermee wordt de privacy van de verkopende partij beschermd, deze gegevens zijn voor de raads- en burgerleden wel beschikbaar op iBabs (bij niet openbare stukken)
12
Voortgangslijst moties
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
14
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
15
Sluiting