Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 20 oktober 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
De fractie van Beter Oss wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen over Hotel Luijk.
De fractie van D66 wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen over het Vlakglasmuseum Ravenstein.
De fractie van SP wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen over De Inloop.
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
6.a
Benoeming en beëdigen van een raadslid
7
Ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Noord
Dit voorstel is niet behandeld in de raad en van de agenda gehaald.
8.a
Agenda gerelateerde ingekomen stukken over Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
9
Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw
10
Structuurplan Bomen
10.a
Structuurplan Bomen Aangepaste stukken conform toezegging portefeuillehouder
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
- Op de schutbladen is de datum aangepast in oktober 2016
- In het hoofdrapport op blz 53 is toegevoegd: Er geldt een uitzondering op het uitsterfbeleid voor de bomen langs (hoogwaardige) regionale fietsroutes. Zie kaart 2 streefbeeld boomstructuur.
- In het bijlage document op blz 31 is toegevoegd: Er geldt een uitzondering op het uitsterfbeleid voor de bomen langs (hoogwaardige) regionale fietsroutes. Zie kaart 2 streefbeeld boomstructuur.
- In de bijlage op blz 9 is aan de kaart wensbeeld een nieuwe categorie toegevoegd, zie legenda “te behouden bomen langs (hoogwaardige) regionale fietsroutes.”
- Deze kaart is ook nog als aparte A3 kaart toegevoegd.
- Voor de volledigheid is de kaart bestaande situatie nog als A3 toegevoegd.
- Het raadsbesluit luidt nu als volgt:
1. De nota van zienswijzen Structuurplan Bomen vast te stellen.
2. Het Structuurplan Bomen met bijlagen vast te stellen.
10.b
Inspreekreactie
11
Voortgangslijst moties
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
14
Sluiting