link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 22 april 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: Aansluitend aan de raadsvergadering

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Regionale Energie Strategie en Digitale participatie bij initiatieven voor zonneparken en andere ruimtelijke initiatieven met impact op de omgeving.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
RES (opiniërend)
In vervolg op de informatieve bijeenkomst op 1 april over het Hoofdlijnenakkoord RES 1.0 wordt deze nu in een rond de tafgesprek besproken. Het Hoofdlijnenakkoord heeft primair de functie om te toetsen of en in welke mate de gemeenteraad de afspraken onderschrijft die de basis vormen voor de RES 1.0.
6
Digitale participatie bij initiatieven voor zonneparken en andere ruimtelijke initiatieven met impact op de omgeving (opiniërend)
Een zorgvuldige dialoog met omwonenden is een belangrijke randvoorwaarde bij initiatieven voor zonneparken en andere ruimtelijke projecten met impact op de leefomgeving. Vanwege de COVID-19 maatregelen kan deze dialoog al geruime tijd niet plaatsvinden in fysieke bijeenkomsten met omwonenden.
Gezien de huidige coronasituatie is de verwachting niet dat (grote) fysieke bijeenkomsten op korte termijn weer mogelijk zijn. Het college ziet digitale participatie, gezien de opgedane ervaring bij andere trajecten en de beschikbare technische tools, inmiddels als een volwaardig alternatief voor fysieke participatie. Het college vraagt de raad daarom om – totdat de COVID-19 situatie (grote) fysieke bijeenkomsten weer mogelijk maakt - in te stemmen met het voortzetten/starten van de dialoog over lopende en nieuwe ruimtelijke initiatieven via digitale participatie, aangevuld met persoonlijk contact met direct omwonenden.
7
Sluiting