Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 maart 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Integrale veiligheid/ondermijning (19.11)
5
Motie PvdA Uniforme vergoeding WMO voorzieningen
6
Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (19.14)
7
Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023 (19.17)
7.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8
Herbenoemen voorzitter en lid van de Ombudscommissie (19.15)
9
Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid' (19.13)
10
Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022 (19.16)
11.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
11.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 26 februari 2019
11.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
11.4.1
Gelderse zienswijze Lelystad Airport
11.4.2
Aanpak N786

11.4.3
Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval
11.4.4
Jaarverslag 2018 Ombudscommissie
11.4.5
Motie Bouwen maar waar?
11.4.6
Management Letter 2018
11.4.7
Tweede Tussenrapportage 2018
11.4.8
Subsidie 2019 Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom
12
Sluiting