Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2 - 12 februari 2019

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Dirks
Toelichting: Er is een pauze voorzien van 20.45 - 21.00 uur

1
Opening
2
Rondvraag
3
Verzoek suppletie-uitkering conventionele explosieven 2019 (19.05)
• De kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor 7 projecten en de ambtelijke inzet vast te stellen op € 440.199,60 (excl. BTW).
• In te stemmen met het indienen van een suppletieverzoek uit het gemeentefonds, ter hoogte van € 308.139,72 (= 70% van € 440.199,06), bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

4
Rhedens Vastgoedkader (19.10)
In het coalitieakkoord is besloten dat er een strategisch vastgoed beleid wordt geformuleerd. Ons vastgoed is een middel om het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten te faciliteren. In dit Rhedens Vastgoedkader brengen we de portefeuille in beeld. Daarnaast laten we zien hoe de kosten en verantwoordelijkheden verdeeld worden. Ook het financiële en wettelijke kader van het vastgoed wordt in beeld gebracht.
5
Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 inclusief Programmaplan t.k.n. (18.81)
De raad wordt gevraagd om beleidskader voor de klimaataanpak in Rheden 2019-2022 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat' vast te stellen. Dit kader geeft richting en focus aan de stappen die wij gaan zetten op het gebied van de energietransitie en het betrekken van onze inwoners hierbij.
Daarnaast wordt de raad voorgesteld om de Klimaatmonitor Rheden 2017 vast te stellen. Deze monitor levert ons een eerste meting en dient als nulmeting voor het monitoren van het behalen van onze doelen.
De raad neemt eveneens kennis van het Programmaplan.
6
Informatie over De Connectie
7
Mededelingen