Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 2 april 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C. Weijers

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten
Dit B&W besluit is ter bespreking geagendeerd op verzoek van de fractie VVD in de raadsvergadering van 29 januari 2019.
Rheden kent drie rijksbeschermde dorpsgezichten: Villapark Overbeek in Velp, Dieren-Zuid en het buitengebied van Laag-Soeren. Waar het plaatsen van zonnepanelen elders vergunningvrij is, is hiervoor in deze beschermde gezichten een vergunning nodig op grond van landelijke regelgeving. In Rheden geldt sinds 2011 het beleid dat vergunning in de beschermde gezichten alleen wordt verleend als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Dit betekent dat veel inwoners van de gezichten geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun pand aan te brengen terwijl zij dit wel zouden willen. Om aan deze wens inhoud te geven, is voor de beschermde gezichten specifiek welstandsbeleid geformuleerd dat duidelijkheid en meer ruimte geeft en waar mogelijk ook uitnodigt voor de toepassing van innovatieve technieken (voorbeeld: zonnedakpannen zoals in Laag-Soeren of Teslaleien op perronoverkapping station). Daar waar de nota geen oplossing biedt attenderen we eigenaren op ander mogelijkheden om bij te kunnen dragen aan de verduurzamingsopgave.


4
Evaluatie BVO DRAN en de Toekomstige Samenwerking in Doelgroepenvervoer
De gemeenteraad wordt gevraagd om in de aprilvergadering een zienswijze te geven op de regionale samenwerking in vervoer. Als opmaat hiervoor zullen op deze oriëntatieavond de resultaten van de Rhedense beleidsevaluatie doelgroepenvervoer, door de ambtelijk adviseur doelgroepenvervoer worden toegelicht. Vervolgens zal de directeur van de Vervoerorganisatie Arnhem Nijmegen een toelichting geven op de uitvoering van het doelgroepenvervoer door Avan en op de strategische verkenning van de regionale samenwerking, zoals die is vastgesteld door het bestuur van de BVO op 31 januari jl. Deze strategische verkenning is als rapport “De Toekomst van de het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen” begin februari ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad.
5
Informatieverstrekking over de organisatieontwikkeling
De Raad wordt op hun verzoek geïnformeerd over de organisatieontwikkeling. In 2015 is vanuit het rapport Goed Beter Best gestart met een ontwikkeling naar een wendbare netwerkorganisatie. Het is een proces waarin we al doende leren en zo nodig aanpassen. We zijn een moderne organisatie, die aansluit op de eisen van deze tijd. Zowel de maatschappelijke vraagstukken, maar ook de technologie, economie en politiek zijn voortdurend in beweging. Rheden staat dichtbij de vraag van de klant, onderzoekt welke kracht er in de samenleving zit en sluit daarbij aan. Vanuit deze gedachte werken we samen met onze inwoners en partners, integraal en resultaatgericht.
6
Sluiting