Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 12 maart 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T. Endeveld
Toelichting: PAUZE van 20.45 - 21.00 uur

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergaderingen 12 februari 2019 en van de Oriënterende vergadering 5 februari 2019
3
Rondvraag
4
Herbenoemen voorzitter en lid van de Ombudscommissie
Op grond van de Gemeentewet benoemt de raad de leden van de Ombudscommissie voor de duur van 6 jaar. Dit waarborgt de onafhankelijkheid. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Om te voorkomen dat alle leden gelijktijdig aftredend zijn, stelt de Ombudscommissie een rooster van aftreden vast. De periode van deze leden loopt af op 1 mei 2019.
5
Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid'
Het actualiseren van de bestemmingsplanregeling voor Dieren-Zuid. Dit maakt onderdeel uit van de actualisering van de bestemmingsplannen voor de dorpen van Rheden. Er geldt geen landelijke actualiseringsplicht meer voor bestemmingsplannen. Actualisering biedt wel de mogelijkheid met een nieuw bestemmingsplan een eigentijdse regeling vast te stellen. Actualiseren betekent dat de bestaande mogelijkheden uitgangspunt zijn en nieuwe regelgeving en het raadsbeleid van de afgelopen jaren verwerkt worden in het nieuwe bestemmingsplan.
6
Concept Veiligheidsstrategie en concept Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022
In de Politiewet is bepaald dat de raad gehoord moet worden over het concept-Meerjarenbeleidsplan voordat het bestuurscollege (burgemeesters uit het gebied en Hoofdofficier van Justitie) tot vaststelling overgaat. In ons geval Politie-eenheid Oost Nederland. Dit beleidsplan bevat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte waaronder de beschikbare wijkagenten over de onderdelen van de regionale eenheid. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen.
De concept-Veiligheidstrategie 2019-2022 is één van de documenten waarop het concept-MJBP is gebaseerd net als de landelijke prioriteiten. Hieruit zijn vier thema’s gekomen voor de komende periode: ondermijning, kwetsbare personen, cybercrime en informatiegestuurd werken. De raad wordt ook hierbij gevraagd om zijn zienswijze.
7
Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
De gemeente wil advies ontvangen vanuit inwoner- en cliëntenperspectief voor uitvoering van beleid bij de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Hierbij is het van belang hoe samen met de inwoners de ervaringen, de leefwereld, van onze inwoners wordt betrokken. De raad wordt onder andere voorgesteld om deze cliënten- en inwonerparticipatie vooralsnog tijdelijk, vorm te geven door een vaste 'adviesraad', die de mogelijkheid heeft vaste en tijdelijke werkgroepen in te stellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om alvast één werkgroep, met als werktitel 'werkgroep Inwonerbetrokkenheid', als vaste werkgroep aan deze adviesraad verbinden.

8
Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023
Er wordt gestreefd naar een sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 en om die reden wordt de raad voorgesteld (richtinggevende) uitgangspunten vast te stellen ter voorbereiding op de begroting 2020 e.v. . Deze uitgangspunten dienen als kader voor het komende ombuigingsproces met als doel om in de huidige meerjarenramingen meer financiële stabiliteit en ruimte in te bouwen om zodoende makkelijker te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

9
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
Bij dit agendapunt kunnen de collegeleden de raad mondeling actief informeren over zaken van de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Rheden deelneemt. Voorbeelden hiervan zijn o.a: ODRA, VGGM, MGR Sociaal domein, De Connectie.
10
Belevingsonderzoek De Connectie 1-meting
In de raadsvergadering van 26 februari 2019 heeft de fractie SP verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten.
11
Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod bedelaars en straatmuzikanten
In de raadsvergadering van 26 februari 2019 heeft de fractie GL verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten.
12
Mededelingen