Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 12 november 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel
Toelichting: Begrotingsvergadering deel 2: Beraadslaging en besluitvorming.
Geplande begintijd is 19.30 uur

0
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2019
4.8
Hervatting van de vergadering
4.9
Beraadslagingen
4.10
Besluitvorming over amendementen
Het meest verstrekkende amendement wordt als eerste in stemming gebracht
4.10.a
Amendement ELAN Begroting 2020 Verworpen
4.10.b
Amendement ELAN Begroting 2020 Verenigingssubsidies bijl. 6. Ingetrokken
Het amendement is ingetrokken
4.10.c
Amendement VVD Septembercirculaire. Bijl.7 Verworpen
4.10.d
Amendement VVD Woningbouwprogramma. Bijl.8 Ingetrokken
Het amendement is ingetrokken
4.10.e
Amendement Pro6 Terugdraaien bezuiniging subsidies sportverenigingen bijl. 14 Ingetrokken
Het amendement is ingetrokken
4.10.f
Amendement Pro6 Structureel behoud van DigiTaalhuis ook na 2020 bijl. 15 Aangenomen
4.10.g
Amendement CrA! Spreiding middelen invoering Omgevingswet bijl. 16 Verworpen
4.10.h
Amendement CrA! en Pro6 Schrappen bezuiniging bibliotheek Maarheeze bijl.17 Verworpen
4.10.i
Amendement CrA! Herinvoering budget Regeling Maatschappelijke Participatie en bijz. bijstand. Bijl.18 Verworpen
4.10.j
Amendement CrA! Twee jaar doorschuiven onderhoudsarm groen. Bijl. 19. Ingetrokken
Het amendement is ingetrokken
4.10.k
Amendement CrA! en ELAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning bijl. 20 Verworpen
4.10.L
Amendement ELAN, CDA, CrA!, Pro6 en VVD Begroting Verenigingssubsidies bijl. 26 Aangenomen
4.11
GEAMENDEERD RAADSVOORSTEL Programmabegroting 2020 en het meerjarenpespectief 2021 - 2023
4.12
Besluitvorming over moties
De meest verstrekkende motie wordt als eerste in stemming gebracht.
4.12.a
Motie CDA Begroting stimuleren woningbouwontwikkelign Bijl. 1 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.b
Motie CDA, VVD en CrA! Cultuurmiddelen. Bijl. 2 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.c
Motie CDA en VVD Grip op gemeenschappelijke regelingen Bijl. 3 Aangenomen
4.12.d
Motie ELAN, Pro6 en CrA! Toevoegen woningbouwmogelijkheden aan bestemmingsplannen Bijl. 4 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.e
Motie VVD Subsidiebeleid Bijl. 9 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.f
Motie VVD Sportbeleid Bijl. 10 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.g
Motie Pro6, ELAN en CrA! Bouw Tiny Houses en flexwoningen Bijl. 11 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.h
Motie Pro6 Burgerparticipatie en burgerinitiatieven Bijl. 12 Verworpen
4.12.i
Motie Pro6, CDA, VVD, ELAN en CrA! Extra parkeerplaatsen en uitbreiding fietsenstalling Station Maarheeze bijl. 13 Aangenomen
4.12.j
Motie CrA! Inzet vrijkomende middelen gemeenschappelijke regelingen tbv duurzaamheid Bijl. 21 Verworpen
4.12.k
Motie CrA! Teruggave extra verhogingen OZB. Bijl. 22 Ingetrokken
De motie is ingetrokken
4.12.l
Motie VVD Sportaccommodatiebeleid Bijl. 23 Aangenomen
4.12.m
Motie ELAN, CDA, CrA!, Pro6 en VVD Stimuleren Woningbouw. Bijl. 24 Aangenomen
4.12.n
Motie CDA, VVD, CrA! en Pro6 Cultuurmiddelen. Bijl. 25 Aangenomen
5
Sluiting