Vergaderkalender

link naar deze pagina

HL Raadsvergadering - 10 februari 2020

Locatie: HL Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Burgemeester

1
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
1.a
Aanwijzen griffier gemeenteraad Heeze-Leende en diens vervanger(s)
2.I
Vaststelling van de besluitenlijsten van de RTG-vergadering van 9 december 2019 en 27 januari 2020
2.II
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 december 2019
3
Ingekomen stukken en mededelingen
3.I
Ingekomen stukken en mededelingen die voor kennisgeving kunnen worden aangenomen:
3.I.a
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, motie financiering gemeentefonds*
3.I.b
Gemeente Son en Breugel, motie financiering gemeentefonds*
3.I.c
Gemeente Grave, motie financiering gemeentefonds*
3.I.d
Gemeente Bergen op Zoom, motie financiering gemeentefonds*
3.I.e
Gemeente Leeuwarden, motie afschaffen verhuurdersheffing*
3.I.f
ODZOB, aanbieding Kadernota 2021*
3.I.g
Gemeente Valkenswaard, motie vreemd financiering sociaal domein*
3.I.h
Open brief aan het ED inzake RTV Horizon*
3.I.i
Gemeente Horst aan de Maas, motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied*
3.I.j
Beëindiging werkzaamheden als fractievertegenwoordiger CDA*
3.I.k
Rapport Ombudsman 'Ik ben meer dan mijn problemen'. Een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie*
3.I.l
IVN/Brabants Burgerplatform, Open brief aan WUR inzake VIC Sterksel*
3.I.m
Gemeente Dongen, motie kosten jeugdzorg*
3.I.n
Gemeente Montferland, motie Samen trap of trap af*
3.I.o
Gemeente Almelo, motie trap op trap af van het gemeentefonds*
3.I.p
GGD, aanbieding Kadernota 2021*
3.I.q
Gemeente Achtkarspelen, motie afschaffing verhuurdersheffing*
3.I.r
Provincie Noord-Brabant, resultaten systematisch toezicht 2019*
3.I.s
Fractie PvOJ/GL, vragen ex art. 41 RvO inzake centrumplan Leende met bijbehorend antwoord*
3.I.t
Fractie PvOJ/GL, vragen ex art. 41 RvO inzake Bluesphere met bijbehorend antwoord*
3.II
Ingekomen stukken waarvoor uw instemming wordt gevraagd:--
3.II.a
Provincie Noord-Brabant, begroting 2020, concept-antwoordbrief
3.III
Ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van burgemeester en wethouders:
3.III.a
Betere toegankelijkheid station Heeze
3.IV
Ingekomen stukken in handen stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek en/of raad: --
3.V
Brieven van het college aan de raad:
3.V.a
Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 2019
3.V.b
Evaluatie fietsplan
3.V.c
Dommelstroom Interventieteam
4
HAMERSTUKKEN
5
OPINIËREND DEEL
5.I
Vaststelling bestemmingsplan 'Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46' (Rv20.01)
6
Faunavoorzieningen Somerenseweg (Rv20.05)
7
Woonvisie gemeente Heeze-Leende (Rv20.07)
8
Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende (Rv20.02)
9
Kansenkaarten Centrumontwikkeling (Rv20.06)
10
Controleprotocol 2019 (Rv20.03)
11
Harmonisatie financiële verordeningen (Rv20.04)
12
Rondvraag
13
BESLUITVORMEND DEEL
13.I
Vaststelling bestemmingsplan 'Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46' (Rv20.01)
14
Faunavoorzieningen Somerenseweg (Rv20.05)
15
Woonvisie gemeente Heeze-Leende (Rv20.07)
16
Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende (Rv20.02)
17
Kansenkaarten Centrumontwikkeling (Rv20.06)
18
Controleprotocol 2019 (Rv20.03)
19
Harmonisatie financiële verordeningen (Rv20.04)
20
Sluiting