Vergaderkalender

link naar deze pagina

VW Raadsvergadering - 21 september 2017

Locatie: VW Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Anton Ederveen

1
ALGEMEEN
1.1
Opening
1.2
Vaststellen van de agenda
1.3
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 29 juni en 6 juli 2017
2
INFORMEREND
2.1
Vragenhalfuurtje
2.2
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde;
3
BESLUITVORMEND - Hamerstukken
3.1
Motie vreemd aan de orde van de dag over beeldkwaliteitsplan centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering
3.2
Voorstel inzake initiële begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
3.3
Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en Metropoolregio Eindhoven
3.4
Voorstel inzake bestuursrapportage 2017 Gemeenschappelijke Regeling A2 Samenwerking
3.5
Voorstel inzake ontwerpbesluiten Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant inzake deelname in Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant
4
BESLUITVORMEND - Bespreekstukken
4.1
Voorstel inzake Integrale Strategie Ruimte
4.2
Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen ((VVGB) Bor
4.3
Voorstel inzake erfgoedverordening gemeente Valkenswaard 2017
4.4
Voorstel inzake begrotingswijziging 2017 Cure
4.5
Voorstel inzake frictiekosten Gemeenschappelijke Regeling A2 samenwerking
4.6
Voorstel inzake jaarrekeningresultaat 2016 Metropoolregio Eindhoven
4.7
Voorstel inzake evaluatie Metropoolregio Eindhoven
4.8
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake speeltuin Geervalk
4.9
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake afvalstoffeninzameling
4.10
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake vrachtwagenverbod Europalaan