link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 september 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
PvdA-GL D66 - Motie 'Geen plaats voor racisme en discriminatie in Vught'
5
Mededelingen
6
Lijst ingekomen stukken
6.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. VNG – Ledenbrief Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging (174KB)
pdf 2. VBG - Verzoek uitstel ALV (1.3MB)
pdf 3. RADAR - aanpak racisme en discriminatie (1.9MB)
pdf 4. RADAR - Monitor discriminatie 2019 (2.4MB)
pdf 5. Gemeente Renkum – Motie Onhoudbaar (570KB)
pdf 6. Stadswerk – Toekomstland (826KB)
pdf 7. RADAR – Monitor discriminatie Oost-Brabant (2.4MB)
pdf 8. Gemeente Noordoostpolder - Motie Behoud Rekenkamer(functie)s (67KB)
pdf 9. Save the Children - Publicatie En wij dan...de mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd (85KB)
pdf 10. VvE Het Vughtse Hart - Reactie op brief college inzake rapportage verkeersveiligheid bevoorradingsroute Raadhuisstraat (36KB)
pdf 11. Frisse Start - Motie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaire (87KB)
pdf 12. VNG - Ledenbrief Actieplan toegankelijk stemmen (202KB)
pdf 13. Veiligheidsregio Brabant-Noord – Tussentijds verslag COVID-19 (3.5MB)
pdf 14. Gemeente Steenbergen - Brief Tweede Kamer inzake zorgen uitrol 5G (877KB)
pdf 15. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught - Ruimte-voor-ruimte huizenbouw in Vught e.o. (156KB)
pdf 17. St. Echt Scheiden Zonder Schade – Dag van Zorg en Veiligheid, 29 juni, digitaal congres VNG (99KB)
pdf 18. VNG - Ledenbrief Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO (132KB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen (175KB)
pdf 19. VNG - Ledenbrief Stand van zaken Omgevingswet, juli 2020 (113KB)
pdf 21. Gemeente Almelo - Motie Meer waardering zorgverleners (425KB)
pdf 22. Gemeente Almelo - Motie Herverdeling gemeentefonds (250KB)
pdf 23. Gemeente Meierijstad - Afstemmingsproces tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord (1.9MB)
pdf 25. Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Zomerbrief 2020 (231KB)
pdf 24. Gemeente Sint-Michielsgestel - Motie Stabieler gemeentefonds (392KB)
pdf 26. Gemeente Loon op Zand – Motie Vluchtelingenopvang kinderland Griekenland (601KB)
pdf 27. GGD Hart voor Brabant - Jaarstukken 2019 en begroting 2021 (6.2MB)
pdf 28. Fietsersbond - aandacht fietspaden Haaren (857KB)
pdf 29. GGD Hart voor Brabant - Vaststelling Jaarstukken 2019 en begroting 2021 door AB (440KB)
pdf 30. WSD - Beknopt online jaarverslag 2019 (345KB)
pdf 31. VNG – Ledenbrief Wijziging Model-APV zomer 2020 (263KB)
pdf 32. Gemeente Brunssum - Motie Verhoging minimumloon (535KB)
pdf 33. VNG – Ledenbrief Verbeteragenda hulpmiddelen; aanbieding en toelichting op landelijk normenkader en actieplan (151KB)
pdf 34. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Noodverordening COVID-19 15 juli 2020 (88KB)
pdf 35. Basisteam Basisinkomen Amsterdam - Project 1044 (518KB)
pdf 36. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Nota van zienswijzen, jaarverantwoording 2019 en programmabegroting 2021 (5MB)
pdf 37. VNG – Ledenbrief Rapport AEF financiële consequenties Corona voor gemeenten (174KB)
pdf 38. BHIC - Vastgestelde begroting 2021 (14.2MB)
pdf 39. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Verzoek vaststellen wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) (1.1MB)
pdf 40. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 (587KB)
pdf 41. VNG – Ledenbrief Stand van zaken PGB2.0-systeem (162KB)
pdf 42. Gemeente Papendrecht - Motie Verhuurdersheffing sociale huurwoningen (1.6MB)
pdf 43. NVVK - Oproep middelen vrijmaken voor financiële hulpverlening (308KB)
pdf 44. Veiligheidsregio Brabant-Noord - brief inzake gecorrigeerd verzoek vaststellen wijzigingsbesluit GR VRBN (1.3MB)
pdf 45. Stichting Écht Scheiden Zonder Schade - Open brief (1014KB)
pdf 46. VNG - Digitale ALV 25 september (71KB)
pdf 47. Vluchteling.nl - #500kinderen (1004KB)
pdf 48. RAV - Begeleidende brief zienswijzen begroting RAV 2021 (307KB)
6.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
6.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
7
Hamerstukken
8
Bespreekstukken
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting