link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstellen
1.1
Verordening gegevensverstrekking BRP
1.2
Concept kadernota 2020 ODBN
1.3
Onttrekken aan de openbaarheid van de parkeerplaats en parkeervoorzieningen Van Rijckevorselstraat-Esschestraat
1.4
Centrumregeling regio Meijerij Wmo 2020
1.5
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020
1.6
Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
1.7
Bestuurlijke besluitvorming VKA+
1.8
Kadernota Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2020
1.9
Aanvraag Rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
1.11
Integraal zienswijzeverzoek concept Beleidskader 2020, concept Actualisatie Risicoprofiel 2018 en concept Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

6
Besluitenlijst presidium