link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Agenda en vergaderstukken vergadering AB 3 juli 2019 (76KB)
pdf 2. Informatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost-Brabant (833KB)
pdf 3. ODBN - Van drie naar twee rapportages in 2019 (159KB)
pdf 5. VNG - Ledenbrief Modelverordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving (177KB)
pdf 6. VNG -Jaarverslag 2018 (362KB)
pdf 7. LOGA - Ledenbrief Nadere uitwerking Akkoord reparatie FLO overgangsrecht voor brandweerpersoneel (198KB)
pdf 8. ODBN - Vergaderstukken AB 10 juli 2019 (104KB)
pdf 9. Vereniging van Ondereigenaars het Vughtse Hart - Centrumplan Oost (312KB)
pdf 11. Gemeente Loon op Zand - Motie Gemeenschappelijke Regelingen (123KB)
pdf 12. VNG - Verenigingsstrategie Gemeenten 2024 (4.9MB)
pdf 13. ODBN - Bestuursakkoord veehouderij Provincie, PAS en transitie veehouderij ca (567KB)
pdf 14. Gasunie Transport Services B.V. - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan N65 Vught (862KB)
pdf 15. Cultuur Café - verslag bijeenkomst 15 januari 2019 (790KB)
pdf 16. ODBN - Aanvulling vergaderstukken AB 10 juli 2019 (90KB)
pdf 17. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Nota van zienswijzen, jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 (3.1MB)
pdf 18. GGD - Jaarstukken 2018 en begroting 2020 (657KB)
pdf 19. Gemeente Heemstede - Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder water (1.1MB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019 (87KB)
pdf 21. VNG - Ledenbrief Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA (106KB)
pdf 22. VNG - Ledenbrief Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (172KB)
pdf 23. gemeente Oostzaan - Motie Toename discriminatie (168KB)
pdf 24. VNG - Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten (190KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (191KB)
pdf 26. VNG – Ledenbrief Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Begeleiding (199KB)
pdf 27. Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage (639KB)
pdf 28. VNG - Ledenbrief klimaatakkoord (207KB)
pdf 29. Klaverblad - Bezwaar ontwerpbestemmingsplan N65 (69KB)
pdf 32. VNG - Ledenbrief indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn cultuur 2017-2020 (906KB)
pdf 34. VNG - Ledenbrief inkoop en aanbestedingsbeleid (2.4MB)
pdf 35. BHIC - Begroting 2020 (496KB)
pdf 37. VNG - Ledenbrief begrippen brandweerhoofdstukken (105KB)
pdf 38. VNG - Omgevingswet - reactie op gemeente Bergen (247KB)
pdf 40. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Digitale toegankelijkheid (2.3MB)
pdf 41. Provincie Noord-Brabant - Proces planMER locaties mestbewerking in Brabant (1.2MB)
pdf 42. FNV - CAO Participatiewet (93KB)
pdf 43. VNG - Ledenbrief GT Print (33KB)
pdf 45. VNG - Ledenbrief aanpassing modelverordening belastingen (834KB)
pdf 47. Gemeente Renkum - Motie begrotingsevenwicht (1.2MB)
pdf 48. VNG - Ledenbrief Wijziging model-APV zomer 2019 (106KB)
pdf 49. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch – Voortgangsbrief augustus 2019 (1.6MB)
pdf 50. WSD - Informatie nav raadsbijeenkomst 26 juni 2019 (56KB)
pdf 51. VNG - Ledenbrief Archiefwet, selectielijst en beperking van openbaarheid (237KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting