link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 31 maart 2022

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: W.J. de Graaff

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
Het spreekrecht staat open van 19.30 tot 20.00 uur. Vervolgens wordt om 20.00 uur de vergadering gestart met de behandeling van de overige agendapunten.

++Aanmeldingen++:
\- de heer R\. Sprenger
\- de heer J\.H\.L\. Lam namens Stichting De Groene Koepel
\- de heer N\. Vader
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
5.1
IHP business-case kindcentrum Het Kwartier
6
Ter advisering
6.1
Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025
6.2
Belastingen en leges 2022
6.3
Vaststellen bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22
In het bijlagenboek is hoofdstuk 16, verslag inspraak (PM) opgenomen. Echter, is dit hoofdstuk blanco. Daarom zijn een drietal documenten als losse bijlage bijgevoegd, te weten:
\- Nota inspraak en vooroverleg Wolfskamerweg 20\-22;
\- Inspraakreactie;
\- Verslag informatiebijeenkomst 20 mei 2022\.
7
Vervolg ter opiniering
7.1
Startnotitie economische en toeristische beleidsvisie Vught
7.2
Startnotitie en participatieplan Erfgoedvisie Vught 2022-2026
8
Rondvraag en sluiting