link naar deze pagina

Auditcommissie - 20 februari 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: De heer Du Maine

1
Opening
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst 4 december 2018
Ter informatie is aan de besluitenlijst de aangepaste planning P&C-documenten 2019 toegevoegd (na de actiepuntenlijst).
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ingekomen stukken
4.1 Provincie Noord-Brabant - Toezichtbevindingen begroting: ter kennisname.
4.2 Brief BakerTilly accountants - opdrachtbevestiging jaarrekening controle jaarrekening 2018: ter informatie.
5
Ter opiniering
5.1
Managementletter 2018
5.2
Financiële paragraaf bij raadsvoorstellen
5.3
Uitwerking Plan van Aanpak indicatoren
6
Rondvraag en sluiting
Datumvoorstel volgende vergadering: woensdag 12 juni 2019