link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 4 februari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.H.L. den Otter

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Discussienotitie Rol burgemeester Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
5.2
Memo Opiniërend debat Toekomstige zendlicentie
6
Ter advisering
6.1
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2020
6.2
Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Vught 2021
6.3
Wijziging van de Verordening Toeristenbelasting 2017
6.4
Kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
7
Rondvraag en sluiting