link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 januari 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1.1 Theater de Speeldoos - De betekenis van de Speeldoos voor Vught.pdf (139KB)
pdf 2.1 BHIC - Concept Kadernota 2020.pdf (282KB)
pdf 3.1 VNG - Uitvoeringsregeling Wmo.pdf (388KB)
pdf 4.1 Gemeente Haaren - Brief aan inwoners over herindeling.pdf (498KB)
pdf 5.1 VNG - Brief Voortgang klimaatakkoord.pdf (134KB)
pdf 6.1 ODBN - Planning kadernota 2020 en begroting 2020.pdf (187KB)
pdf 7.1 ODBN - Brief Vastgestelde zienswijzenota.pdf.pdf (287KB)
pdf 7.2 ODBN - Besluit herziene begroting 2018 en begroting 2019.pdf (592KB)
pdf 8.1 Mozaïek Dommelvallei - Dommelvallei Position Paper.pdf (1MB)
pdf 8.2 Bijlage Dommelvallei Position Paper.pdf (5,1MB)
pdf 12.1 Provincie Noord-Brabant - Toezichtbevindingen begroting.pdf (356KB)
pdf 14.1 VNG - Ledenbrief informatiebeveiliging.pdf (112KB)
pdf 14.2 Bijlage 1 Dreigingsbeeld 2019-2020.pdf (1,8MB)
pdf 15.1 VNG - Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.pdf (375KB)
pdf 16.2 Bijlage Argumenten Tegen Verharding en Openstelling Jagersboschlaan.pdf (71KB)
pdf 17.1 Brabantadvies - Leefstand in Brabant.pdf (431KB)
pdf 17.2 Bijlage Advies Leegstand.pdf (1,2MB)
pdf 18.1 VNG - Ledenbrief Vacatures Bestuur en Commissies.pdf (400KB)
pdf 18.2 Bijlage Profielschetsen Per Vacature.pdf (466KB)
pdf 19.1 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Vergaderstukken 16-01-2019.pdf (37KB)
pdf 19.2 Bijlage 1 Vergaderstukken 16-01-2019.pdf (8,6MB)
pdf 20.1 Stichting Babel - Bericht fusie.pdf (6,7MB)
pdf 20.2 Bijlage 1 Brochure Babel.pdf (8MB)
pdf 21.1 R2C - Brief Routeplanner.pdf (184KB)
pdf 21.2 Bijlage 1 Routeplanner Right to Challenge.pdf (403KB)
pdf 22.1 Motie kinderpardon gemeente Meierijstad.pdf (770KB)
pdf 22.2 Bijlage 1 Motie Kinderpardon.pdf (868KB)
pdf 23.1 VNG - Ledenbrief Kiesgerechtigden Waterschap.pdf (144KB)
pdf 24.1 Raad van State - Bestemmingsplan ‘Spreeuwenburg’.pdf (640KB)
pdf 26.1 VNG - Modelregeling rechtspositie college en raad.pdf (338KB)
pdf 27.1 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Brief aan raad en college.pdf (168KB)
pdf 27.2 Bijlage 1 - Samenvatting beleidsdocumenten VRBN.PDF (256KB)
pdf 27.3 Bijlage 2 - Concept-Beleidskader 2020 VRBN.PDF (872KB)
pdf 27.4 Bijlage 3 - Actualisatie risicoprofiel 2018.pdf (11,7MB)
pdf 27.5 Bijlage 4 - Concept Beleidsagenda VRBN 2020-2023.pdf (1MB)
pdf 27.6 Bijlage 5 - Gemeentelijke pagina RP 2018 Vught.pdf (19KB)
pdf 27.7 Bijlage A bij Concept Beleidskader 2020 VRBN.pdf (1,4MB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting