link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 23 mei 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
Vanwege latere aanlevering van het raadsvoorstel en een eventuele zienswijzenota heeft het Presidium besloten het agendapunt 'beeldkwaliteitsplan Rozenoord' te verplaatsen naar de agenda van commissie Bestuur en Samenleving van 23 mei 2019 (in plaats van de commissie Ruimte van 16 mei).
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Plan van scholen 2020-2023
6.2
Zienswijze deelname aan een coöperatie door GGD Hart voor Brabant
6.3
Mandaat indienen zienswijze besluiten gemeente Haaren
6.4
Financiële stukken WSD
Het accountantsverslag wordt z.s.m. nagezonden.
6.5
Beeldkwaliteitsplan Rozenoord
14 mei: Vanwege latere aanlevering van het raadsvoorstel en een eventuele zienswijzenota heeft het Presidium besloten het agendapunt te verplaatsen naar de agenda van commissie Bestuur en Samenleving van 23 mei 2019.
7
Rondvraag en sluiting