Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 25 juni 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel

0
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2019
1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019 en van de commissievergadering van 11 juni 2019
4.1
Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering Participatiewet 2018 (registratienummer 2019 - 034) Portefeuille M. Lemmen / steller M. de Gruijter
4.2
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding kinderopvang Nieuwedijk 7b te Budel (registratienummer 2019 - 036) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
4.3
Raadsvoorstel inzake contante betalingen aan de publieksbalie (registratienummer 2019 – 037) Portefeuille R. van Kessel / steller C. Groenen
5
Raadsvoorstel inzake kostendekkende tarieven leges 2019 (registratienummer 2019 - 030) Portefeuille F. Kuppens / steller H. Damen
6
Raadsvoorstel: Vaststellen van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 en de daarbij behorende tarieventabel 2019 en ROEB-lijst 2019" (registratienummer 2019 - 031) Portefeuille F. Kuppens / steller H. Venner
7
GEAMENDEERD Raadsvoorstel: Kennisnemen van begroting 2020 – 2023 van de GRSA2 (registratienummer 2019 - 032) Portefeuille F. van Kessel / steller H. Damen
7.a
Amendement van de fracties CrA! CDA, Pro6, VVD en ELAN inzake zienswijze op begroting 2020 GRS A2. Aangemomen
8
Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2020 van de Risse (registratienummer 2019 - 033) Portefeuille M. Lemmen / steller M. de Gruijter
9
Raadsvoorstel: Vaststellen beleidskaders sociaal domein Cranendonck 2019 – 2022 (registratienummer 2019 - 035) Portefeuille M. Lemmen / stellers M. de Gruijter en N. Tauran
10
Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 25 juni 2019
11
Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
11.1
Schriftelijke vraag ex art 38 RvO van de heer Boonen m.b.t. verplaatsing van glasbakken in Maarheeze
12
Sluiting