Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 26 februari 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:21
Voorzitter: Roland van Kessel

0
Vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2019
1 19:30
Opening/trekking van het stemmingnummer
2 19:31
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 19:33
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering
4 19:34
Hamerstukken
4.1 19:35
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Moonslaan 22 te Maarheeze (registratienummer 2019 - 011) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien via de volgende link: http://1706.ropubliceer.nl
4.2 19:35
Raadsvoorstel inzake woningbouwontwikkeling Burg. Wijtestraat e.o. Budel (registratienummer 2019 - 012) Portefeuille F.v.d. Wiel/ steller H.v.d. Ven
4.3 19:35
Raadsvoorstel: Ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen aan burgemeester Roland van Kessel gedurende 12 maanden (registratienummer 2019 – 014) Steller P. Bemelmans
4.4 19:35
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding Nedzink Hoofdstraat 1 Budel-Dorplein (registratienummer 2019 - 015) Portefeuille F.v.d. Wiel / steller J. Kantelberg
4.5 19:35
Raadsvoorstel: Benoeming fractievertegenwoordiger M.C.H.W. Liebregts voor de fractie VVD Cranendonck (registratienummer 2019 – 016) Portefeuille F. van Kessel / steller J. Nies-Saanen
4.6 19:35
Raadsvoorstel: Vaststellen Controleprotocol 2018 met bijbehorend normenkader (registratienummer 2019 - 013) Portefeuille F. Kuppens/ steller G. Janssen
5 19:40
Raadsvoorstel : Instemmen met het samenwerkingsakkoord 2019-2022 MRE en het werkprogramma 2019 MRE (registratienummer 2019 - 009) Portefeuille F. van Kessel / steller P. Hertog
5.a
Amendement "Raadstafel21" van fractie Cranendonck Actief!
6 19:55
Raadsvoorstel: Vaststellen 'Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark', Cranendonck (registratienummer 2019 - 010) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller Bram Daamen
Bestemmingsplannen kunnen worden ingezien via de volgende link: http://1706.ropubliceer.nl
8
Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen en Postlijsten Ingekomen stukken aan de raad 26 februari 2019
9 20:05
Schriftelijke vragen
9.1
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer P. Beerten namens ELAN inzake het pinbeleid in het gemeentehuis
9.2
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer C. v. Rooij namens ELAN inzake status bouwwerk aan de Midbuulweg Budel ter hoote van de kruising met de Reiger
De vraag is nog niet beantwoord
9.3
Beantwoording schriftelijke vraag van de heer W. Swinkels namens de VVD Cranendonck met betrekking tot het groot aantal inbraken in Cranendonck
De vraag is nog niet beantwoord
10 20:10
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het uitsluiten van zonnepanelen van de OZB waarde van de fractie Cranendonck Actief!
11. 20:20
Sluiting