Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 3 september 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Kenneth Kuppens

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Spreekrecht
4
Raadsvoorstel: Instemmen met het “streefbeeld afvalinzameling 2025” en met fase 1 (registratienummer 2019 - 43 Portefeuille F.v.d. Wiel / steller L.M. Bom
5
Raadsvoorstel: Kennisnemen van de bestuursrapportage 2019 GRSA2 (registratienummer 2019 - 044) Portefeuille F. v. Kessel / steller H. Damen
6
Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Meemortel ong. Budel (registratienummer 2019 - 045) Portefeuille F.v.d. Wiel / steller B. Daamen
7
Raadsvoorstel: Verlengen van het huidige beleidsplan schuldhulpverlening tot en met 30 juni 2020 (registratienummer 2019 - 046) Portefeuille M. Lemmen / steller D. Willems-Merkx
8
Bespreekstuk: Ingekomen stuk C4 van de postlijst 11 juni jl.: Schrijven van dhr T. Bakermans inz. burgerinitiatief oprichten museum (brief 1031716 – 1031728). Op verzoek van mevrouw Beenackers
Motivering: "Ik heb n.a.v. deze brief technische vragen hierover gesteld. Daarop is een antwoord gekomen, dat vanwege de ontoereikende parkeermogelijkheden niet meegewerkt kan worden aan de verwezenlijking van dit initiatief. De initiatiefnemer is echter niet van plan hier hele busladingen te ontvangen. Hij wil een kleinschalig museum realiseren, dat de gemeente niets kost op eigen terrein en uitgaande hiervan, moet dat naar ons idee geen problemen opleveren. We willen Cranendonck immers toeristisch en recreatief op de kaart zetten en dan kan zo’n initiatief daar een bijdrage aan leveren."


9
Regionale samenwerking
10
Rondvraag
11
Sluiting