Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 5 september 2017

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L. Bruggink - Van der Steen
Toelichting: Het presidium heeft besloten om voor de komende raadscyclus een 2e vergadering van de adviescommissie in te plannen vanwege het grote aantal stukken voor de huidige cyclus.
Deze 2e vergadering vindt plaats op dinsdag 12 september, aansluitend aan de informatieavond over Baronie van Cranendonck.

Op 5 september worden in ieder geval de volgende agendapunten besproken:
• Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’.
• Raadsvoorstel: bestuursovereenkomst met het COA t.b.v. opvang van asielzoekers op voormalige Nassau Dietz kazerne en bestuursopdracht gebiedsontwikkeling Nassau Dietz kazerne

Afhankelijk van de voortgang tijdens de vergadering van 5 september worden agendapunten doorgeschoven naar 12 september of de volgende cyclus (adviescommissie 3 oktober).

De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/
De vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/cranendonck

0
Vastgestelde besluitenlijst adviescommissie 5 september 2017
1
Opening
2
Vaststellen van de agenda van de vergadering
3
Spreekrecht
4.1
Vaststelling bestemmingsplan "Duurzaam Industriepark Cranendonck" - PRIMAIRE DOCUMENTEN (registratienummer 2017 - 077) Portefeuille F. Kuppens /steller J. Kantelberg
4.2
Vaststelling bestemmingsplan "Duurzaam Industriepark Cranendonck" - ONDERLIGGENDE DOCUMENTEN
pdf Bijlage 1 - Lijst met gebruikte afkortingen.pdf (101KB)
pdf Bijlage 2 - Laddertoets DIC STEC dec 2015 (definitief).pdf (1.4MB)
pdf Bijlage 3 - Actualisering Positionering DIC def 160111nw.pdf (181KB)
pdf Bijlage 4 - Buck Belang RD bestemmingsplan DIC def 160608.pdf (130KB)
pdf Bijlage 5 - Literatuurlijst bodemonderzoek DIC.pdf (99KB)
pdf Bijlage 6 - saneringsbeschikking COMPLEET.pdf (337KB)
pdf Bijlage 7 - Akoz herberekening invuling DIC.pdf (4.6MB)
pdf Bijlage 8 - Akoz wegverkeer DIC.pdf (6.2MB)
pdf Bijlage 9 - IB9Y3421-luchtkwaliteit DIC 2017v7 signed.pdf (2.9MB)
pdf Bijlage 10 - Externe veiligheid DIC 11012016 DEF.pdf (27.4MB)
pdf Bijlage 11 - geactualiseerde waterparagraaf DIC.pdf (4.2MB)
pdf Bijlage 12 - Quick scan afvoer afvalwater.pdf (5.3MB)
pdf Bijlage 13 - Verkennend Natuuronderzoek DIC_D4.pdf (1003KB)
pdf Bijlage 14 - Aanvullend natuuronderzoek DIC_D3.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 15 - Rapportage Wijzigen randvoorwaarden voor bp DIC Budel MLA_COMPLEET.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 16 - Archeologisch bureauonderzoek-Budel-Dorplein_DIC-definitief.pdf (9.4MB)
pdf Bijlage 17 - archeologisch booronderzoek DIC.pdf (6.5MB)
pdf Bijlage 18 - Memo verkeersberekeningen_COMPLEET.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 19 - Passende Beoordeling DIC versie juni 2016.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage 20 - Adviescie_bedrijfsvestiging DIC 8 december.pdf (278KB)
pdf Bijlage 21 - Bp DIC nota inspraak en vooroverleg (239KB)
pdf Bijlage 22 - Samenwerkingsovereenkomst.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 23 - Samenvatting en Koepelnotitie MER DIC okt 2016_COMPLEET.pdf (6MB)
pdf Bijlage 24 - MER en Bijlagenrapport DIC COMPLEET.pdf (20.1MB)
pdf Bijlage 25 - Oplegnotitie Wet natuurbescherming DIC_D1.pdf (83KB)
pdf Bijlage 26 - Aanv advies DIC Veiligheidsregio - februari 2017.pdf (282KB)
pdf Bijlage 27 - Brief Nyrstar Budel BV.pdf (341KB)
pdf Bijlage 28 - Bronvermogen_geluidsverkaveling_2017-07-11_A1.pdf (682KB)
5
Raadsvoorstel: bestuursovereenkomst met het COA tbv opvang van asielzoekers op Nassau Dietz kazerne en bestuursopdracht gebiedsontwikkeling (reg.nr.2017 - 078) Portefeuille M. Vermue en J. v. Tulden / steller N. Bos
6
Raadsvoorstel: Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol integriteitsschendingen (registratienummer 2017 - 079) Portefeuille M. Vermue / steller P.Bemelmans
7
Raadsvoorstel: Gedragscode college B & W en gedragscode voor de burgemeester van Cranendonck (registratienummer 2017 - 080) Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
8
Raadsvoorstel: Niet van toepassing verklaren besluit tot vaststelling alg. verkoopvoorwaarden voor verkoop bouwterreinen in Cranendonck 1999 (registratienummer 2017 - 083) Portefeuille F.v.d.Wiel /steller H.v.d.Ven
9
Raadsvoorstel: Eindrapportage evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE (registratienummer 2017 - 084) Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
10
Raadsvoorstel: Winstbestemming jaarrekening 2016 MRE (registratienummer 2017 - 085) Portefeuille M. Vermue / steller P. Hertog
11
Raadsvoorstel: Autorisatie GBA-V Zuidoost Brabant (registratienummer 2017 - 086) Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Verberne
12
VERVALT - Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling locatie Rabobank Budel (registratienummer 2017 - 087) Portefeuille F. Kuppens / steller J. Kantelberg
Dit agendapunt wordt besproken in de commissievergadering van 12 september a.s.
13
Bespreekstuk: Ingekomen stuk A9 van de raadsvergadering 11 juli: RIB inzake jaarcijfers 2016 misdrijven en incidenten. Op verzoek van mevrouw Beenackers.
Motivering: De PvdA fractie vraagt zich af hoe de forse toename van 313 meer incidenten en misdrijven in Budel te verklaren is in 2016 t.o.v. 2015. Let wel, deze aantallen staan los van de meldingen vanuit de opvanglocaties van het COA.
14
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A10 van de raadsvergadering 11 juli: RIB inzake effecten meicirculaire 2017. Op verzoek van mevrouw Beenackers
Motivering: Inzake effecten meicirculaire 2017: op blz. 2 ad. C: Gemeenten ontvangen een bedrag per geplaatste vergunninghouder. Landelijk was het aantal gehuisveste vergunninghouders lager dan geraamd, maar in Cranendonck zijn de doelstellingen WEL gehaald. Krijgen wij dan niet automatisch het daarvoor uitgetrokken bedrag? Mij lijkt het billijker de gemeenten te korten, die hun doelstelling niet gehaald hebben.
Blz. 2 ad. D: Is het geld, dat verstrekt is vanuit rijkswege voor armoedebestrijding bij kinderen ook daadwerkelijk daarvoor gebruikt?
15
Bespreekstuk: Ingekomen stuk C2 van de raadsvergadering 11 juli: Brief van inwoners Gastel inzake de plannen voor de bouw van gemeenschapshuis Gastel. Op verzoek van mevr. Beenackers en de heren Drieman, Beerten en Van Laarhoven.
Motivering:
K. van Laarhoven:
Op basis van eerdere vergaderingen leek de weg naar nieuwbouw een snel en vrijwel vlekkeloos verlopend proces. De brief laat nog behoorlijk wat pijnpunten zien bij een deel van de omwonenden. We zijn benieuwd hoe het college aankijkt tegen de signalen die in deze brief genoemd worden.

M. Beenackers:
Wij kunnen uit dit schrijven maar één conclusie trekken, nl. dat er in de Gastelse gemeenschap grote onenigheid bestaat na besluitvorming hierover in de raad, over het nieuw te bouwen gemeenschapshuis “de Schaapskooi” en de locatie waar dit nieuwe gemeenschapshuis zou moeten komen. Wij zouden graag van de wethouder vernemen wat hij tot nu toe aan actie ondernomen heeft n.a.v. dit schrijven en wij zouden als raad daarna de mogelijkheid moeten hebben , hierover met elkaar in discussie te gaan.

J. Drieman:
Tijdens de eerdere gesprekken met de gedreven personen achter het nieuwbouwproject van gemeenschapshuis de Schakel is ons als VVD-fractie steeds het gevoel gegeven dat de plannen in overleg met de overige inwoners van Gastel zijn gedeeld en dat deze plannen ondersteund worden. We begrijpen dat vast niet iedereen voorstander is van de plannen, maar de ingekomen brief van de bezorgde omwonenden roept bij onze fractie vraagtekens op of er wel voldoende gecommuniceerd is in het voorstadium van dit project of dat het misschien iets te snel gegaan is. We horen graag van wethouder Van Tulden of er wellicht een update te geven is over de situatie op dit moment en wat de reactie van het college is op de ingekomen brief.

P. Beerten:
Graag zouden wij vernemen hoe de wethouder omgaat met deze brief. Wordt de optie om gronden te verwerven en zo de geschetste problematiek op te lossen /te voorkomen ook serieus meegenomen in het vervolgtraject?
16
Regionale Samenwerking
17
Rondvraag
18
Sluiting