Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 19 oktober 2021

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Kenneth Kuppens

0
Besluitenlijst commissievergadering 19 okt. 2021
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Rondvraag
4
Spreekrecht
5
Raadsvoorstel: Vaststellen programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025, inclusief kredietvoteringen en vaststellen van de verordeningen 2022:(registratienummer 2021 – 054) Portefeuille College / steller G. Janssen
• Reclamebelasting Budel-Centrum
• Legesverordening
• Toeristenbelasting
• Innemen standplaatsen
• Lijkbezorgingsrechten
• Rechten en precariobelastingen
• Marktgelden
• Riool en waterzorgheffing
5.1
Behandeling programmabegroting 2022
Behandeling programmabegroting 2022
Behandeling in eerste termijn:
In de eerste termijn worden door de leden van de commissie politiek-bestuurlijke vragen gesteld aan het college.
Technische (detail)vragen zijn reeds eerder gesteld en beantwoord.
Behandeling in tweede termijn
In de tweede termijn bespreken de fracties met elkaar de begroting en kondigen zij aan welke thema’s zij mogelijk willen bespreken in de raadsvergadering. Ook kunnen de fracties in de commissievergadering aankondigen ten aanzien van welke onderwerpen zij overwegen moties en/of amendementen in te dienen.
6
Sluiting