Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 11 juni 2019

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Carina Gimblett- van Weert

0
Vastgestelde besluitenlijst commissievergadering 11 juni 2019
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Spreekrecht
4
Raadsvoorstel inzake kostendekkende tarieven leges 2019 (registratienummer 2019 - 030) Portefeuille F. Kuppens / steller H. Damen
5
Raadsvoorstel: Vaststellen van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 en de daarbij behorende tarieventabel 2019 en ROEB-lijst 2019" (registratienummer 2019 - 031) Portefeuille F. Kuppens / steller H. Venner
6
Raadsvoorstel: Kennisnemen van begroting 2020 – 2023 van de GRSA2 (registratienummer 2019 - 032) Portefeuille F. van Kessel / steller H. Damen
7
Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2020 van de Risse (registratienummer 2019 - 033) Portefeuille M. Lemmen / steller M. de Gruijter
8
Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering Participatiewet 2018 (registratienummer 2019 - 034) Portefeuille M. Lemmen / steller M. de Gruijter
9
Raadsvoorstel: Vaststellen beleidskaders sociaal domein Cranendonck 2019 – 2022 (registratienummer 2019 - 035) Portefeuille M. Lemmen / stellers M. de Gruijter en N. Tauran
10
Raadsvoorstel: Instemmen met het “streefbeeld afvalinzameling 2025” en met fase 1 afvalinzameling 2020 (registratienummer 2019 - 022) Portefeuille F.v.d. Wiel / steller L.M. Bom
11
Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding kinderopvang Nieuwedijk 7b te Budel (registratienummer 2019 - 036) Portefeuille F. v.d. Wiel / steller B. Daamen
12
Raadsvoorstel inzake contante betalingen aan de publieksbalie (registratienummer 2019 – 037) Portefeuille R. van Kessel / steller C. Groenen
13
Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 uit de raadsvergadering 26 maart 2019: RIB inzake aanbesteding en verspreiding gemeentenieuws. Op verzoek van mevrouw Beenackers, de heren Drieman en Beerten.
Motivering van mw. Beenackers: “Gemeentelijke informatie wordt verstrekt met de bedoeling zo’n groot mogelijke groep te bereiken. De afgelopen jaren blijkt de bezorging van “de Grenskoerier ”te wensen over te laten, waardoor slechts een beperkte groep bereikt wordt. Ook op de afhaalpunten grijpt men vaak mis. Bovendien wordt vanuit “de Grenskoerier” er vaak laconiek op gereageerd o.a. in de trant van : we hebben geen bezorgers…..waarom lukt dat een ander regionaal weekblad wél dan? in de brief wordt gesteld dat men uitgaat van een dekkingsgraad van 95% en daarmee aan contractuele verplichtingen voldaan wordt. Ik vraag me af, waar deze cijfers op gebaseerd zijn. Wat mij ter ore komt, zijn er meer mensen, die de Grenskoerier NIET dan wel ontvangen. Na het gesprek van R. van Kessel c.s. met de Grenskoerier heb ik ‘m enkele weken wel gehad, evenals anderen in de straat, maar dat was van korte duur, slechts een paar keer, daarna was het weer mis. Nu gaat het sinds 2 weken weer goed…. Het HAC wordt wel elke week trouw bezorgd.”


Motivering van de heer Drieman : “De VVD heeft deze nieuwsbrief met verbazing gelezen. We begrijpen als partij niet hoe het kan gebeuren dat de gemeente geld betaalt aan een partij (nu: De Grenskoerier) en dat de Grenskoerier de cijfers kan aanleveren over de dekkingsgraad. Daarnaast begrijpen we als partij niet dat er ondanks de vele klachten gekozen is om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2019.”
We hebben hierover de volgende vragen;
1. De Grenskoerier levert zelf de cijfers aan over hun dekkingsgraad van 95%. Hierdoor keurt de slager zijn eigen vlees. Wat is de reden geweest dat de voormalige portefeuillehouder ervoor gekozen heeft om toch het contract met de Grenskoerier te verlengen?

2. Was het überhaupt mogelijk geweest om, gezien de slechte bezorging en de vele klachten, per 31 december 2018 onder het contract uit te komen en zelf een keuze te maken over het plaatsen van de gemeentepagina? Of is de gemeente verplicht om een gemeentepagina aan te bieden in HAC Weekblad of de Grenskoerier (de twee weekbladen in onze gemeente).

3. Hoe gaat de afdeling communicatie inspelen op de verplaatsing van offline naar online?”


Motivering van de heer Beerten:
“Waarom is er in 2018 niet gekozen om het contract voor 2019 niet te verlengen? Er waren veel signalen dat het niet goed liep.
-In de RIB wordt gesproken over de nieuwe aanbesteding, dat U een aantal afwegingen heeft gemaakt en dat U hierover met de gemeenteraad in gesprek wilt. Welke afwegingen heeft U gemaakt? Wanneer vindt dit gesprek met de gemeenteraad plaats?”
14
Bespreekstuk: Ingekomen stuk C7 uit de raadsvergadering 26 maart 2019: Besluit van KluppuZ om niet in te tekenen op Zelfstandig Leven Midden en Zwaar. Op verzoek van de heer Boonen.
Motivering:
“Zijn er meer organisaties die te kennen hebben gegeven niet te zullen inschrijven en zo ja, welke? Wat zijn hiervan de mogelijke gevolgen voor Cranendonckse jongeren? Worden op dit moment Cranendonckse jongeren begeleid door Kluppluz en zo ja, wat gaat er met hen gebeuren?”
15
Bespreekstuk: Ingekomen stuk C8 uit de raadsvergadering 26 maart 2019: De informatiebrief van de GRSA2 m.b.t. doorontwikkeling van de GR samenwerking A2-gemeenten. Op verzoek van de heer Boonen.
Motivering: “De couleur locale, de eigen invulling van de dienstverlening voor de drie gemeenten, wordt geherdefinieerd. Hoe luidt die nieuwe definitie en wat betekent dit voor Cranendonck?
De taakstelling voor 2020 wordt door het bestuur geschrapt. Is dit een bevoegdheid van het bestuur om dit eenzijdig te doen? Welk standpunt heeft de vertegenwoordiging van Cranendonck ingenomen in deze discussie?”
16
Bespreekstuk: Ingekomen stuk A2 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: De raadsinformatiebrief evaluatie burgerinitiatief Onze School. Op verzoek van de dames Beenackers en van Happen en de heren Beerten en van Laarhoven.
Motivering van mw. Beenackers: In het rapport bij de raadsinformatiebrief wordt de indruk gewekt dat de door de gemeente aangetrokken externe begeleider vooral tegen gewerkt heeft, veel beren op de weg zag en daardoor extra tijd/ energie gekost heeft i.p.v. een constructieve bijdrage geleverd heeft. Zie blz. 5, zie blz. 6, zie blz. 15, zie blz. 16, zie blz. 17 : ( “In nov. 2013 wordt door projectleider een projectopdracht met planning verspreid, inhoudelijk grotendeels gebaseerd op input vanuit de stichting, waarbij toen al de begeleidingskosten door de stichting als extreem hoog zijn aangeduid.”) en zie blz. 21.
Hoe is het mogelijk, dat deze externe, door de gemeente aangetrokken, die niet op constructieve wijze lijkt bijgedragen te hebben aan de totstandkoming van “Onze School” en toch erg veel geld heeft gekost, opnieuw ingezet is, bij de realisering van de overige projecten en gemeenschapshuizen in de gemeente: “de Borgh”, “de Schaapskooi” en “de Schakel”? We weten nu dat al deze projecten véél vertraging opgelopen hebben met alle consequenties van dien.”

Motivering van mw. van Happen: “Onze vraag is met name of de wethouder zich herkent in de samenvatting zoals opgesteld in het stuk. En waar de uitspraken in deze samenvatting op gebaseerd zijn, zoals ‘de smeltkroes wordt niet gekannibaliseerd, krachtige positie bestuur, uitstekende samenwerking zorg en senioren, concept onduidelijk’”

Motivering van dhr. Beerten:
Motivering van dhr van Laarhoven: "1 Dit rapport was al in mei 2018 gereed. Waarom heeft het een jaar geduurd voordat dit rapport wordt aangeboden aan de raad?
2: Wat hebben we geleerd van dit proces?
3: In de RIB van 26 maart 2019 wordt gesteld dat een aantal aanwijzingen uit het rapport al in de praktijk worden gebracht. Welke zijn dit? 4: Welke aanbevelingen gaan we in de toekomst toepassen? 5: n.a.v. de slotzin van de RIB: Welke projecten worden bekeken?"
17
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr A7 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: de raadsinformatiebrief inzake Sluipverkeersmaatregelen A2. Op verzoek van de heer van Laarhoven.
Motivering: "Eind 2018 heeft u de raad verzekerd dat per 1 juli 2019 de definitieve verkeersmaatregelen zouden zijn uitgevoerd. In februari 2019 heeft u daartoe bewonersavonden in Leende en Maarheeze georganiseerd. Nu blijkt er toch weer sprake te zijn van een aanzienlijke vertraging.
Wanneer wist u dat er opnieuw vertraging zou optreden? Wat heeft u eraan gedaan om die vertraging te voorkomen? Waarom heeft u de raad niet eerder geïnformeerd? Heeft regionale besluitvorming inmiddels plaatsgevonden? Wat is de nieuwe planning voor de uitvoering van de definitieve maatregelen? Wij vinden de aanduiding ‘vooralsnog dit jaar’ wat erg vaag."
18
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. A11 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: de raadsinformatiebrief inzake herinrichting Stationsstraat Maarheeze. Op verzoek van de heer van Laarhoven.
Motivering: "In het raadsbesluit van januari 2018 is toegezegd dat de uitvoering zou plaatsvinden vanaf begin 2019. In mei 2019 informeert u de raad over een aanzienlijke vertraging. Waarom heeft u dat niet eerder gemeld?
Heeft de aanbesteding inmiddels plaatsgevonden en past die binnen het vastgestelde krediet? Hoe zeker kunt u nu toezeggen dat in september 2019 daadwerkelijk gestart wordt met fase 1? Wat is de planning van fase 2?"
19
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. C2 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: Brief van Horst Agro m.b.t. schonegrondverklaring. Op verzoek van de heer van Laarhoven.
Motivering: "Hoe kijkt het college aan tegen de beschuldigingen in de brief en wat heeft het college hiermee gedaan?"
20
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. C7 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: Klacht van Horst Agro m.b.t. mediaton traject. Op verzoek van de heer Van Laarhoven.
Motivering: "Hoe kijkt het college aan tegen de klacht welke is genoemd in de brief en wat heeft het college hiermee gedaan? "
21
Bespreekstuk: Ingekomen stuk nr. C12 uit de raadsvergadering 28 mei 2019: Schrijven van zorgverleners m.b.t. nieuwe tarieven zorg en uitnodiging voor overleg. Op verzoek van de heer van Laarhoven
Motivering: "Wat is uw reactie op deze brandbrief inzake de nadelige effecten van het hanteren van budgetplafonds en te lage tarieven? Zijn of worden er inwoners van Cranendonck getroffen door de geschetste problemen? Wat heeft u eraan gedaan om tot goede afspraken te komen met de zorgverleners? Is een gang naar de rechter nog steeds aan de orde?"
22
Regionale samenwerking
23
Rondvraag
24
Sluiting