link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Boy Scholtze
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
2019 02 14 Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2019 02 14 A1 RI 743 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik (280KB)
pdf 2019 02 14 A2 RI 742 Stand van zaken VKA+ N65 (418KB)
pdf 2019 02 14 A2 RI 742 Bijlage 1 Schematisch kaartje VKA+ (213KB)
pdf 2019 02 14 A3 RI 744 Beleid geluidswagens carnaval (410KB)
pdf 2019 02 14 A3 RI 744 Bijlage 1 Beleid geluidswagens carnaval (394KB)
pdf 2019 02 14 A4 RI 697 Onttrekking weggedeelte 18.02 tm perceelnummer HRNO2G 818 van wegnummer 18 ad openbaarheid (412KB)
pdf 2019 02 14 A4 RI 697 Bijlage 1 Situatieschets te onttrekken weggedeelte (419KB)
pdf 2019 02 14 A5 RI 745 Prestatieafspraken 2019 (260KB)
pdf 2019 02 14 A5 RI 745 Bijlage 1 Prestatieafspraken 2019 (14MB)
pdf 2019 02 14 A6 RI 746 Informatie ECCO-project (819KB)
pdf 2019 02 14 A7 RI 747 Ondersteuning Manifest 'Brabants mozaïek in ontwikkeling' (392KB)
pdf 2019 02 14 A7 RI 747 Bijlage 1 Brief aan regio Noordoost-Brabant (49KB)
pdf 2019 02 14 A7 RI 747 Bijlage 2 Brief aan de fractievoorzitter provincie Noord-Brabant (143KB)
pdf 2019 02 14 A7 RI 747 Bijlage 3 Manifest (659KB)
pdf 2019 02 14 B1 Provincie NB - Begroting 2019 (67KB)
pdf 2019 02 14 B2 Motie kinderpardon Gemeente Haaksbergen -Brief aan Staatssecretaris (170KB)
pdf 2019 02 14 B2 bijlage 1 Motie Kinderpardon gemeente Haaksbergen (161KB)
pdf 2019 02 14 B3 Stichting Herken Ouderverstoting (1.2MB)
pdf 2019 02 14 B4 ODBN - aanbieding ontwerp kadernota 2020 (134KB)
pdf 2019 02 14 B4 Bijlage 1 - ODBN ontwerp kadernota 2020 (829KB)
pdf 2019 02 14 B5 Mail gevolgen houtrook (107KB)
pdf 2019 02 14 B5 Bijlage 1 Houtrook (215KB)
pdf 2019 02 14 B5 Bijlage 2 research (3.6MB)
pdf 2019 02 14 C1 Mannaerts Appels - Driehoeve fase II (228KB)
pdf 2019 02 14 C1 Bijlage 1 brief aan Raad gemeente Haaren (616KB)
pdf 2019 02 14 C1 Bijlage 1.1 plankaart bij bijlage uitwerkingsplan Driehoeven-fase II (272KB)
pdf 2019 02 14 C2 Brief Brug Groenendaal (268KB)
pdf 2019 02 14 C2 Bijlage 1 Voorgestelde motie brug Groenendaal Esch (332KB)
pdf 2019 02 14 C3 Brief PEP ondersteuning voorgestelde motie Brug Groenendaal (57KB)
pdf 2019 02 14 C4 Brief zienswijzen ODBN (287KB)
pdf 2019 02 14 C4 Bijlage 1 besluit Algemeen Bestuur ODBN (592KB)
pdf 2019 02 14 C5 Volksreferendum buiten de Kieswet (295KB)
pdf 2019 02 14 C6 Cuypersgenootschap Handhavingverzoek Rijksmonument Haarendael (365KB)
overig 190214 AP 06 Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad.mp3 (8.1MB)
pdf 2019 02 14 Raadsbesluit Afhandeling ingekomen stukken raad (166KB)
7
2019 02 14 initiatiefRV Driehoeven fase II
8
2019 02 14 RV 1217 Inkoop specialistische hulp WMO
9
2019 02 14 RV 1224 Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 en centrumregeling WMO Meierij 2020
10
2019 02 14 RV 1215 Verordening BRP Gemeente Haaren 2019
11
2019 02 14 RV 1222 Kadernota 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
12
2019 02 14 RV 1228 Kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord 2020
13
2019 02 14 RV 1229 Kadernota WSD met betrekking tot de begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021 -2023
14
2019 02 14 RV 1219 Perspectiefnota 2020 (procedureel voorstel vervallen perspectiefnota)
15
2019 02 14 RV 1221 Budgetoverhevelingen 2018
16
2019 02 14 RV 1240 Benoeming lid van de rekenkamercommissie
17
motie vreemd aan de orde van de dag en Sluiting raad