link naar deze pagina

Gemeenteraad - 2 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. Romeyn
Toelichting: Jaarrekening 2017 en Kadernota 2019
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mondelinge mededelingen
03.a
Vaststellen van de agenda
03.b
Kennisnemen van de Lange Termijn Agenda
03.c
Vaststellen overzicht ingediende moties
03.d
Vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 juni 2018
04
Inspreekrecht
05
Inventarisatie van sprekers over hamerstukken
06.a
Ingekomen stukken
06.b
Behandelde en verzonden stukken
06.c
Lijst van ingekomen stukken ter kennisname aan de raad
6.d
BESPREEKSTUKKEN
07
Uitbreiding samenstelling gemeenschappelijke Rekenkamercommissie BUCH
Besluit:
1. de wijziging van de verordening rekenkamercommissie BUCH 2015 vast te stellen:

Artikel I
Artikel 3, eerste lid, komt als volgt te luiden:
De rekenkamercommissie bestaat uit vier externe leden. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter. De leden worden door de gemeenteraden gezamenlijk benoemd. De leden kunnen geen raadsleden zijn.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

2. de Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018-2023 vast te stellen
3. de gemeente Bergen in deze periode 2018-2023 aan te wijzen als penvoerende gemeente als bedoeld in art. 2.1. van de samenwerkingsovereenkomst.


08
Jaarstukken 2017
Besluit:
1. De toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, die is opgenomen in de jaarrekening, vast te stellen;
2. De jaarstukken 2017 met een jaarrekeningresultaat van € 1.605.000,- vast te stellen;
3. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2017 de volgende reserveringen te maken:
a. Conform de nota grondexploitaties € 712.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen;
b. Het niet gebruikte budget ad € 55.000,- voor "beveiligen van artistieke beelden in de openbare ruimte en het opnieuw maken van beeld Pandor" in 2018 ter beschikking te stellen.
4. Het resterend resultaat € 838.000,- positief toe te voegen aan de algemene reserve (resultaat € 1.605.000,- -/- voorgestelde reserveringen
€ 767.000,-).
5. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
09
Behandeling Kadernota 2019 inclusief het uitspreken van de Algemene Beschouwingen door de politieke partijen
Besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota 2019;
2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves:
a. € 210.000,- voor participatietrajecten statushouders uit de bestemmingsreserve 'participatie en integratie vergunningshouders';
b. € 150.000,- voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 2018 uit de bestemmingsreserve 'duurzaamheidsmaatregelen';
3. In te stemmen met de mutaties met betrekking tot de bestemmingsreserves kapitaallasten:
a. Een vrijval van € 786.452,- uit 'gebouw bibliotheek' en een vrijval van € 50.021,- uit 'voorziening huisvesting onderwijs'
b. Een extra storting van € 51.440,- in 'gebouw muziekschool' en € 27.826,- in 'hockeyveld Terriërs';
c. Geen rente toe te voegen of te onttrekken aan de bestemmingsreserves kapitaallasten;
4. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage vast te stellen;
5. De begrotingswijziging Kadernota 2019 autonoom vast te stellen.

10
Voorstel tot ontslag commissieleden Gemeentebelangen Heiloo
Voorstel is van de agenda afgehaald
11.a
Motie vreemd aan de agenda GBH D66 PvdA NCPN Heiloo Lokaal over klimaatwet Nederland 2 juli 2018
11.b
Motie vreemd aan de agenda D66 Bevorderen buitenspelen voor onze kinderen INGETROKKEN
12
Sluiting