link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 oktober 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. Romeyn
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mondelinge mededelingen
03.a
Vaststellen van de agenda
03.b
Kennisnemen van de Lange Termijn Agenda
03.c
Vaststellen overzicht ingediende moties
03.d
Vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017
03.e
Vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 10 juli 2017
03.f .1
Bekrachtiging geheimhouding n.a.v. B&W-besluit d.d. 22-08-2017, bijlage 2 en 3 Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
03.f.2
Bekrachtiging geheimhouding n.a.v. B&W besluit d.d. 26-09-2017 (agendapunt 8 van de besloten collegevergadering)
04
Inspreekrecht
05
Inventarisatie van sprekers over hamerstukken
06.a
Ingekomen stukken
pdf punt 06 ingekomen stukken.doc (421KB)
pdf 1. Brief aan gemeenteraden met stand van zaken onderzoeken 24062017.docx (217KB)
pdf 1.a Onderzoeksopzet Burgerparticipatie Rekenkamercie Buch.docx (533KB)
pdf 2. Kwartaalrapportage aansluiting A9 Heiloo Q1 2017.pdf (1.5MB)
pdf 3. Kwartaalbrief 2 2017 stand van zaken werkorganisatie BUCH.pdf (940KB)
pdf 4. reactie op een inwoner ivm Wet Geluidhinder project A9.pdf (1.1MB)
pdf 6. Zienswijze Beeldkwaliteitsplan Aansluiting A9 Golf- en countryclub.pdf (5.5MB)
pdf 7. opzegging lidmaatschap J.N. Bolten.pdf (31KB)
pdf 8. Wijziging nevenfunctie Brenda Bruin.pdf (31KB)
pdf 9. brief van vereniging Veilige Heerenweg over verkeersplan brief gemeenteraad.docx (364KB)
pdf 10. WNK reactie op zienswijze begroting 2018.pdf (506KB)
pdf 11. WNK Kwartaalbrief 2 2017.pdf (1.7MB)
pdf 12. Brief aan advocaat Vd Steen over partiele herziening bestemmingsplan Zuiderloo.pdf (958KB)
pdf 13. wijziging nevenfunctie Mieke Beemsterboer.pdf (30KB)
pdf 14. Nieuwsbrief Sociaal Domein BUCH.pdf (344KB)
pdf 15.a Jaarstukken RHCA 2016.pdf (984KB)
pdf 15.b Programmabegroting RHCA 2018.pdf (525KB)
pdf 15.c Reactie AB RHCA op zienswijzen.pdf (253KB)
pdf 15.d Bijlage bij Programmabegroting 2018 RHCA - Correctie EMU-saldotabel.pdf (108KB)
pdf 15.e brief RHCA vastgestelde stukken jaarstukken en reactie zienswijzen.pdf (2.2MB)
pdf 16.a VRNH Brief inzake reactie zienswijzen pdf.pdf (185KB)
pdf 16.b 1beantwoording zienswijzen gemeenten pdf.pdf (134KB)
pdf 16.c VRNH Brief inzake uitleg indexatie pdf.pdf (173KB)
pdf 16.d VRNH Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen pdf.pdf (333KB)
pdf 17. brief van fa P. van Dam concept verkeersplan.pdf (1.5MB)
pdf 18. Brief Rekenkamercommissie aanbieding rapport grondbeleid.docx (340KB)
pdf 18.a Definitieve nota grondexploitatie rekenkamercommissie BUCH.pdf (5.1MB)
pdf 18.b. Reactie BW aan RKC BUCH over rapport grondexploitaties 19072017.pdf (470KB)
pdf 18.c Mailwisseling RKC en wethouder september 2017 (op verzoek ph).docx (462KB)
pdf 19. wob verzoek stichting Heilloze weg.pdf (1.2MB)
pdf 20. Brief Stichting heilloze weg aanvulling zienswijze bestemmingsplan A9.pdf (2.1MB)
pdf 21. Open brief van stichting Heilloze Weg.pdf (2MB)
pdf 22. brief inwoners betreft bushokje Zevenhuizerlaan - oostzijde def.pdf (116KB)
pdf 23. mail van inwoner over vliegtuighinder.pdf (264KB)
pdf 25. verzoek aan de Rekenkamer D66 PvdA Heiloo Lokaal.docx (327KB)
pdf 25.a Brief RKC BUCH Antwoord op verzoek raadsleden Heiloo 17092017.docx (204KB)
pdf 26. Rekenkamercommissie BUCH - Bomen- en Groenbeleid Castricum - definitieve versie.pdf (991KB)
pdf 27. Inspraak inwoner bestemmingsplan A9.pdf (13.6MB)
pdf 27.a bijlage bij inspraak inwoner casus parkeerkelder.pdf (317KB)
pdf 28. VNG ledenbrief reactie op Rijksbegroting 2018.pdf (377KB)
pdf 24. Wob verzoek Bewoners Belangen Stationsweg Heiloo def.pdf (244KB)
06.b
Behandelde en verzonden stukken
06.c
Lijst van ingekomen stukken ter kennisname aan de raad
07
HAMERSTUKKEN
07.a
Risicoverevening BUCH jeugdhulp 2017
Besluit:
1. In te stemmen met voor het jaar 2017 voortzetten van het risicovereveningsmodel met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voor de jeugdhulp waarbij er sprake is dat de financiële tekorten van de eventuele nadeelgemeenten worden verevend naar rato van het macrobudget jeugdhulp t.o.v. de uitgaven.
08
BESPREEKSTUKKEN
08.a
Reglement van Orde voor de gemeenteraad Heiloo, Verordening raadscommissies gemeente Heiloo en Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Heiloo
Besluit
1. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Heiloo 2018 vast te stellen met inachtneming van aangenomen amendementen, inhoudende dat ;
a. de tekst van artikel 2 lid 6 wordt vervangen door:
Een zelfstandig lid of de voorzitter van een zelfstandige groep heeft de mogelijkheid bij de voorzitter van het fractievoorzittersoverleg onderwerpen voor de agenda in te dienen, die voor dat lid of voor die groep van belang zijn. Ook krijgt een zelfstandig lid of de voorzitter van een zelfstandige groep voorafgaand aan een vergadering van het fractievoorzittersoverleg de agenda en na afloop van de betreffende vergadering de besluitenlijst.
b. de tekst van artikel 7 “De Fractie” wordt verplaatst naar artikel 2. en de volgende artikelen 1 nummer worden opgeschoven en verwijzingen naar dit artikel in andere artikelen overeenkomstig worden aangepast.
en voorts het Reglement in werking te laten treden op 29 maart 2018, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Heiloo 2014.
2. De Verordening op de raadscommissies gemeente Heiloo 2018 vast te stellen en in werking te laten treden op 29 maart 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Heiloo 2014.
3. De verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning gemeente Heiloo 2018 vast te stellen en in werking te laten treden op 29 maart 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning gemeente Heiloo 2010.
4. Het beschikbare budget voor fractiebijdragen (raadsbudget grootboeknummer 6010000) in 2018 met € 2.138 te verhogen en vanaf 2019 structureel met € 2.850 te verhogen en dit te verwerken in de programmabegroting 2018.
09
Bestemmingsplan aansluiting A9
Besluit:
1. De Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9 vast te stellen,
2. Het bestemmingsplan Aansluiting A9 gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van het aangenomen amendement inhoudende dat : De zin op pagina 60 “De aansluiting op de A9 zal worden voorzien van wegverlichting”, aan te vullen met “,die zo min mogelijk lichthinder veroorzaakt.’ Uitstraling naar boven zal in elk geval worden tegengegaan.
en voorts met de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:
- de begrenzing van het plangebied ter hoogte van het viaduct over Het Die met enkele
meters naar het oosten te verleggen conform bijgevoegde tekening;
- een drietal aanduidingen voor dwarsprofielen op de verbeelding toe te voegen;
- de dwarsprofielen als opgenomen in Bijlage 1 vast te stellen;
- aan artikel 3 ‘Verkeer’ een nieuw vierde lid toe te voegen luidende:
 3.4 Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding 'dwarsprofiel 1’, 'dwarsprofiel 2’ en 'dwarsprofiel 3’, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, dient de indeling van het profiel van de weg en naastgelegen gronden overeenkomstig het bijbehorende weergegeven wegprofiel te worden uitgevoerd.
 Artikel 3.4 ‘Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk’ wordt
vernummerd naar 3.5
3. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Aansluiting A9 bekend te maken langs elektronische weg, in de Uitkijkpost en in de Staatscourant;
4. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening het besluit tot vaststelling het bestemmingsplan met bijbehorende stukken aansluitend elektronisch, alsmede in papieren vorm beschikbaar te stellen en gedurende een periode van zes weken vrij te geven voor beroep.
10
Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
Besluit
1. 1. De kostenraming (v.3.05, d.d. 1 juni 2017) voor de spoorwegonderdoorgang voor kennisgeving aan te nemen;
2. De mogelijkheden voor realisatie van een tijdelijke overgang niet verder te onderzoeken;
3. Het beschikbare investeringskrediet voor de spoorwegonderdoorgang met € 2,6 miljoen te verhogen;
4. Op basis van een P85-risicoinschatting het project aan te besteden;
5. Een nieuwe bestemmingsreserve “ondertunneling Vennewatersweg” in te stellen en hierin een bedrag van € 1.016.000,- te storten vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen;
6. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen
11
Motie vreemd aan de agenda D66, E.66 over aanpak verkeersplan na realisatie afslag A9 en spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
12
Motie vreemd aan de agenda Heiloo Lokaal, E.66 over scheiding fietsers en agrarisch verkeer