link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. Romeyn
Toelichting: Raadsvergadering Programmabegroting 2018
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mondelinge mededelingen
03
Vaststellen van de agenda
04
Inspreekrecht
5
Inventarisatie sprekers over hamerstukken
6
HAMERSTUKKEN
6.a
Vergaderschema 2018
Besluit:
- het vergaderschema vast te stellen
6.b
Raadsbesluit n.a.v. B&W-besluit d.d. 26-09-2017 (agendapunt 8 van de besloten collegevergadering; geheimhouding opgeheven op 15 november 2017)
besluit (bekrachtiging geheimhouding heeft plaatsgevonden tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2017)
1. Op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit te nemen dat van toepassing is op het plangebied van het nieuw te realiseren bestemmingsplan Zandzoom, zoals dat is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening/verbeelding;
2. Te bepalen dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit;
3. Te bepalen, dat het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om zonder omgevingsvergunning werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren;
4. Het verbod als genoemd onder punt 3 is niet van toepassing op werken, geen werkzaamheden zijnde en werkzaamheden, die betrekking hebben op: - normaal onderhoud en normaal beheer ten dienste van de huidige legale situatie; - reeds in uitvoering zijnde werken en werkzaamheden; - uitvoering krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
5. Te bepalen, dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.

(geheimhouding opgeheven op 15 november 2017)
07
Behandeling Programmabegroting 2018
08
Programmabegroting 2018 en de bij de begroting behorende overzichten, paragrafen en bijlagen. Programmabegroting 2018 inclusief de jaarschijf 2018 - 2021 van het meerjareninvesteringsplan
Besluit:
1. De programmabegroting 2018 inclusief de jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2019-2021 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;
3. In te stemmen met de onttrekking van € 424.518,- aan de bestemmingsreserve geluidswal Oost en dit bedrag te storten in de algemene reserve;
4. De subsidieplafonds 2018 vast te stellen;
5. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
09
Sluiting