link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 maart 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. Romeyn
Bundel:
pdf Agendabundel (13.8MB)
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mondelinge mededelingen
03.a
Vaststellen van de agenda
03.b
Kennisnemen van Lange Termijn Agenda
03.c
Vaststellen overzicht ingediende moties
04
Inspreekrecht
05
Inventarisatie van sprekers over hamerstukken
06
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 3 februari 2014
07
Ingekomen stukken / Behandelde en verzonden stukken
07.a
Hamerstukken
08
Visiedocument Participatiewet Regio Alkmaar

Besluit:
1. Het visiedocument Participatiewet regio Alkmaar vast te stellen

NCPN is tegen

09
Regionaal transitieplan 2015 Overheveling begeleiding Regio Alkmaar

Besluit
1. In te stemmen met de besluitpunten in het Regionaal Transitieplan Overheveling begeleiding

NCPN is tegen

10
Besteding financiele vergoeding raadsfracties over 2013

Besluit
1. de besteding van de financiële vergoeding van de fracties over het kalenderjaar 2013 vast te stellen;
2. de voorschotten te verlenen voor de vergoedingen van de raadsfracties voor het eerste kwartaal van 2014.

11
Visie gemeenschappelijke regelingen

Besluit
1. de Visie Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen

NCPN is tegen

12
Voordracht accountant 2014

Besluit
1. Deloitte voor het begrotingsjaar 2014 aan te wijzen als de accountant die wordt belast met de controle van de jaarrekening van Heiloo, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van de bevindingen

NCPN is tegen

 

13
Structuurvisie 2030

Besluit
1. De ingevulde Keuzepuntenmatrix Structuurvisie 2030 vast te stellen;
2. Het college te verzoeken op basis hiervan de Ontwerp Structuurvisie 2030 op te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

NCPN is tegen

13.a
Bespreekstukken
14
Zienswijzen Overeenkomst Nieuwe Strandwal

De raad:
1. Verzoekt het college om uiterlijk 1 juni 2014 de volgende acties uit te voeren en de raad daarover te informeren:
2. De NoFa 1 juridisch en procedureel correct af te sluiten.
3. Door een extern, gerenommeerd bureau een analyse uit te laten voeren naar de financiële risico’s van de grondexploitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, in relatie tot de draagkracht van Heiloo en toekomstige ontwikkelingen.
4. De raad te betrekken bij de verdere uitwerking van het tracé van de aansluitingen op de A9, waarbij in ieder geval belangen van de Golf Club Heiloo aan de orde worden gesteld.
5. Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe afslag, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer.
6. Concreet aan te geven in welke mate de invulling van het ‘groen’ onder de vlag van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal gestalte krijgt ten opzichte van de invulling zoals oorspronkelijk overeengekomen in de NoFa 1

15
Klimaatbeleid, duurzaam bouwenbeleid en NUON-gelden
Besluit:
1. het Klimaatbeleid 2013-2016 vast te stellen
2. het Duurzaam bouwenbeleid Heiloo 2018 vast te stellen
3. Een bedrag van 180.000 E in reserve te houden totdat hiervoor een meer concrete uitwerking beschikbaar is, maar voor het overige deel van de gereserveerde NUON-gelden in te stemmen met de volgende duurzaamheidsmaatregelen:
    1. Subsidie Energieneutrale nieuwbouw in Heiloo E 100.000
    2. Verlengen subsidieregeling na-isolatie tot 31/12/2017 E 180.000
    3. E-laadpalen E 20.000
    4. Lokale initiatieven E 20.000
4. Om vooruitlopend op de daadwerkelijke vorming van de bestemmingsreserve Duurzaamheidsmaatregelen –welke plaatsvindt bij de behandeling van de jaarrekening 2013 (besluitvorming juli 2014)- in te stemmen met besteding van de gelden conform deze memo en in lijn met de op 9 juli 2012 aangenomen motie
16
Wijziging op raadsbesluit verkeersituatie Stationsgebied

Besluit
1. Wij stellen de gemeenteraad voor het besluit van 9 december 2013, over de herinrichting van het Stationsgebied aan te passen ten aanzien van de Heerenweg, waarbij
a. de Heerenweg niet wordt aangewezen als woonerf;
b. de Heerenweg een 30-km zone blijft en
c. waarbij 2 zebrapaden zullen worden toegevoegd aan de Heerenweg, conform bijge-voegde plattegrond.
2. Het College opdracht te geven zo spoedig mogelijk, met inachtneming van voorgeschreven procedures en advisering, uitvoering te geven aan het onder 1 genoemde besluit.

De fracties van het CDA, D66-GroenLinks, NCPN, PvdA en de VVD hebben ingestemd met het voorstel. De fractie van Heiloo2000 heeft tegengestemd.

 

17
Herziening besluitvorming Sociale Dienst Regio Alkmaar

Besluit
1. Het besluit van uw raad van 3 februari 2014, waarin gekozen wordt voor de SRA-plus variant in te trekken nu er regionaal geen overeenstemming is bereikt voor een SRA.
2. Een besluit te nemen en te kiezen voor een intensieve samenwerking met de gemeenten Bergen en Castricum op het sociale domein.

18
Initiatiefvoorstel VVD en Heiloo-2000 over aanpassing huidige Wabo-procedure

B e s l u i t :
het raadsbesluit van 9 mei 2011 voor wat betreft punt 1 van dat besluit aan te passen en wel als volgt:
1. de volgende (bouw)activiteiten uit te sluiten van het bepaalde in punt 1 van het eerdergenoemde besluit van 9 mei 2011 in die zin dat voor deze (bouw)activiteiten in een voorkomend geval de raad zal worden voorgelegd een besluit te nemen omtrent de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen, te weten (bouw)activiteiten, die zich voordoen in één of meer van de volgende gevallen: a. meer dan 3 bouwlagen; b. meer dan 3 woningen; c. een bouwhoogte van meer dan 10 meter; d. een bebouwd oppervlak van meer dan 1000 m2; Voor deze gevallen ziet de raad dus niet af van zijn bevoegdheid om een besluit te nemen omtrent de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Opmerking: 10 meter betekent ook daadwerkelijk maximaal 10 meter, de 10% vrijstellingsruimte in een bestemmingsplan komt hier niet nog eens bij.
NCPN geeft aan akkoord te gaan, met de aantekening dat de NCPN de hoogte gemaximaliseerd wil hebben op 9 meter.

19
Motie PvdA Lijst Gree Ris CDA Heiloo2000 D66GL C2000 zendmast AANGENOMEN
20
Motie PvdA CDA Intercityverbinding met Haarlem en Den Haag AANGENOMEN
21
Motie PvdA CDA Heiloo-2000 en D66GL Reorganisatie ambtelijke organisatie AANGENOMEN