Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 7 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslag commissie Ruimte d.d. 14 juni 2017
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder Van Vroonhoven
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder Van der Want
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Vaststelling bestemmingsplan Neuweg 100 (392693)
Voor de realisatie van woningen op de locatie Neuweg 100 is het ontwerpbestemmingsplan Neuweg 100 opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan (met de hierbij behorende stukken) heeft 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn tijdens de ter inzage periode 6 zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan Neuweg 100 is behandeld in commissie Verkeer en Beheer d.d. 21 juni 2017. Tijdens de behandeling in een voorstel van orde aangenomen dat voorstelt het beraad van de commissie voor onbepaalde tijd op te schorten. Dit heeft geresulteerd in een heroverweging bij de verkoper/eigenaar en de ontwikkelaar. Het plan is hierna aangepast. Het gewijzigde plan gaat uit van 5 woningen (i.p.v. 6 woningen) en een grotere afstand tot de huidige bebouwing aan de zijde van de Neuweg. Het voorstel is om het bestemmingsplan Neuweg 100 gewijzigd vast te stellen.
10
Vaststelling geactualiseerd Masterplan Monnikenberg en vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg (406851)
Het college stemt in met het raadsvoorstel en de daarbij behorende stukken en daarnaast verleend het college zelf de hogere waarden Wet geluidhinder. Hiervoor is een besluit toegevoegd.
De stukken m.b.t. het besluit Wet geluidhinder hoeven niet naar de commissie Ruimte en naar de gemeenteraad gestuurd te worden. In het raadsvoorstel wordt kort beschreven dat het college de hogere waarden Wet geluidhinder heeft verleend.
11
Vaststelling bestemmingsplan Hoek Diepeweg - Melkpad (407641)
Initiatiefnemer wenst 8 woningen te realiseren op de locatie Diepeweg-Melkpad. Er is een (postzegel-) bestemmingsplan opgesteld en de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 1 juni 2017 ter inzage gelegen. Er is 1 ontvankelijke zienswijze ingediend. Ook is 1 zienswijze buiten de termijn binnen gekomen en daarmee niet ontvankelijk.
De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het plan. Er zijn enkele ondergeschikte ambtshalve wijzigingen. Het voorstel is om het plan conform de wijzigingen in de Nota Zienswijzen vast te stellen.
12
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reconstructie N417 (322482)
Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan voor de reconstructie van de Utrechtseweg. De raad is opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. De raad dient te motiveren op welke wijze de belangen van appellant bij het beperken van het ruimtebeslag van het nieuwe fietspad in de besluitvorming zijn betrokken, dan wel het plan gewijzigd vast te stellen. Bijgaand raadsvoorstel voorziet hier in. Het raadsbesluit moet uiterlijk in de vergadering van 8 november aanstaande worden genomen om te voldoen aan de uitspraak.