Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Toelating nieuwe raadsleden mevrouw M.H. Koets en mevrouw R. de Jong
In verband met het vertrek van de heer R. Veltman wordt mevrouw M.H. Koets toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van D66.

In verband met het overlijden van de heer L.A. van Leeuwen wordt mevrouw R. de Jong toegelaten en beëdigd als raadslid voor de fractie van Hart voor Hilversum.
3
Lijst van ingekomen stukken
4
Vaststellen verslagen raadsvergadering d.d. 5 en 12 juli 2017
De verslag van 12 juli 2017 wordt z.s.m. toegevoegd.
5
Benoeming lid voor Raad van Toezicht van STIP Openbaar Onderwijs Hilversum (412963)
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stip, Openbaar Basisonderwijs Hilversum, is een verzoek ontvangen voor de benoeming van de heer P. E. Buisman als een nieuw zesde lid van de Raad van Toezicht, ter vervanging van mevrouw G. de Vries. De sollicitatie van de kandidaat en zijn CV zijn bijgevoegd. Overeenkomstig de statuten is de gemeenteraad bevoegd tot benoeming van de leden.
6
Begrotingswijziging bijdrage 2017 aan de Veiligheidsregio (404118)
Er is een begrotingswijziging voor het jaar 2017 voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Aanleiding is een juridisch geschil tussen de Veiligheidsregio en de gemeente Huizen. De provincie heeft verzocht om er samen uit te komen. De gemeente heeft aangegeven de juridische gang te willen staken indien het algemeen bestuur overgaat tot een begrotingswijziging voor 2017 en later voor 2018 waarbij het nadeel van circa €75.000 wordt gecompenseerd (behoudens Weesp) door de andere gemeenten.
Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdragen per gemeente in de programmabegroting 2017 aan te passen langs deze lijn. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven op deze wijziging. Financieel nadeel voor Hilversum is 23.000 euro.
7
OFGV zienswijze op resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2016 (395609)
Voor u ligt het voorstel voor de resultaatsbestemming behorende bij de Jaarrekening 2016 van de OFGV. Aan de gemeente is gevraagd om een zienswijze op het voorstel tot de resultaatsbestemming 2016.
8
Verlenging cameratoezicht in het uitgaansgebied/evaluatie cameratoezicht Hilversum 2017 (400900)
Eerder heeft u kennisgenomen van het Evaluatierapport ‘Cameratoezicht in Hilversum’. Dit gebeurde door middel van de burgemeestersbrief van 16 juni 2017, conform toezegging T17/24. Op basis van dit evaluatierapport is de burgemeester voornemens het cameratoezicht in Hilversum met een jaar te verlengen, tot 1 juli 2018.
9
Vaststelling bestemmingsplan Neuweg 100 (392693)
Voor de realisatie van woningen op de locatie Neuweg 100 is het ontwerpbestemmingsplan Neuweg 100 opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan (met de hierbij behorende stukken) heeft 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn tijdens de ter inzage periode 6 zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan Neuweg 100 is behandeld in commissie Verkeer en Beheer d.d. 21 juni 2017. Tijdens de behandeling in een voorstel van orde aangenomen dat voorstelt het beraad van de commissie voor onbepaalde tijd op te schorten. Dit heeft geresulteerd in een heroverweging bij de verkoper/eigenaar en de ontwikkelaar. Het plan is hierna aangepast. Het gewijzigde plan gaat uit van 5 woningen (i.p.v. 6 woningen) en een grotere afstand tot de huidige bebouwing aan de zijde van de Neuweg. Het voorstel is om het bestemmingsplan Neuweg 100 gewijzigd vast te stellen.
10
Herziening Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017 (403966)
De aan de gemeenschappelijke regeling Tomingroep (hierna: GR) deelnemende gemeenten hebben in 2015 een governance traject gestart om de verhouding in de samenwerking binnen de GR Tomingroep af te stemmen op de huidige situatie en tijdsgeest. Dit governancetraject is inmiddels afgerond. Het eindresultaat hiervan is een op onderdelen aangepaste gemeenschappelijke regeling. Deze voorliggende gemeenschappelijke regeling sluit aan op de eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) aan gemeenschappelijke regelingen stelt. Tevens sluit de huidige GR beter aan op de huidige situatie en tijdsgeest. De raad wordt gevraagd, het college deze GR te laten wijzigen volgens bijgevoegd concept-raadsbesluit.
11
Vaststelling geactualiseerd Masterplan Monnikenberg en vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg (406851)
Na het vaststellen van het masterplan Monnikenberg in 2012 en het bestemmingsplan Monnikenberg in 2013 zijn de inzichten van de eigenaren over de ontwikkelingen in het gebied Monnikenberg gewijzigd. De afgelopen jaren hebben de samenwerkende partijen samen met de gemeente Hilversum onderzocht op welke wijze de gewijzigde ontwikkeling het best opgezet kan worden. De wijzigingen zijn vastgelegd in een geactualiseerd Masterplan Monnikenberg. Om het geactualiseerde Masterplan uit te voeren is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. Het geactualiseerde Masterplan, het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Monnikenberg en het ontwerpbesluit hogere waarden hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Binnengekomen zienswijzen zijn deels aanleiding geweest voor enkele aanpassingen. Uw raad wordt voorgesteld om het geactualiseerde Masterplan vast te stellen en om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
12
Vaststelling bestemmingsplan Hoek Diepeweg - Melkpad (407641)
Initiatiefnemer wenst 8 woningen te realiseren op de locatie Diepeweg-Melkpad. Er is een (postzegel-) bestemmingsplan opgesteld en de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 1 juni 2017 ter inzage gelegen. Er is 1 ontvankelijke zienswijze ingediend. Ook is 1 zienswijze buiten de termijn binnen gekomen en daarmee niet ontvankelijk.
De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het plan. Er zijn enkele ondergeschikte ambtshalve wijzigingen. Het voorstel is om het plan conform de wijzigingen in de Nota Zienswijzen vast te stellen.
13
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reconstructie N417 (322482)
Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan voor de reconstructie van de Utrechtseweg. De raad is opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. De raad dient te motiveren op welke wijze de belangen van appellant bij het beperken van het ruimtebeslag van het nieuwe fietspad in de besluitvorming zijn betrokken, dan wel het plan gewijzigd vast te stellen. Bijgaand raadsvoorstel voorziet hier in. Het raadsbesluit moet uiterlijk in de vergadering van 8 november aanstaande worden genomen om te voldoen aan de uitspraak.
14
Nadere uitwerking aanpak Fietsparkeren Centrum (414320)
Wij willen dit jaar en de komende jaren meer fietsparkeervoorzieningen in het centrum realiseren en handhaven op verkeerd gestalde fietsen. Omdat blijkt dat er op korte termijn geen panden beschikbaar zijn om inpandig stallen te realiseren, vragen wij u om een deel van het exploitatiebudget om te zetten in investeringsbudget, zodat wij de fietsparkeerproblemen op de Kerkbrink en de Groest kunnen oplossen door fietsenrekken in de openbare ruimte toe te voegen.
15
Onderwijshuisvestingsprogramma 2018 (403819)
Met dit Onderwijshuisvestingsprogramma 2018 (OHP 2018) wordt uitvoering gegeven aan het Onderwijshuisvestingsbeleid 2017-2024 en de verschillende onderwijswetten. Het heeft tot doel de aanvragen voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting te beoordelen en waar nodig en gerechtvaardigd te bekostigen. In de tabel “programma” zijn de aanvragen opgenomen waarvan wordt geadviseerd deze te honoreren. In de tabel “Overzicht” worden de aanvragen weergegeven waarvan wordt geadviseerd deze af te wijzen. De motivering van de adviezen is in het OHP 2018 opgenomen.
16
Onderwijskansenbeleid in Hilversum 2018-2021 (404838)
Het onderwijskansenbeleid in Hilversum 2018 -2021 is ontwikkeld in samenspraak met partners in het onderwijs en peuterpeelzaalwerk; het is een gezamenlijk product. Het is gericht op het bieden van betere kansen aan kinderen en jongeren die vanwege sociaaleconomische, culturele en/of taalkenmerken het risico lopen op achterstanden in het onderwijs. De uitvoering vindt plaats binnen de wettelijke kaders die door het Rijk zijn opgesteld.

17
Rapport integriteitsonderzoek BING
18
Vragen aan het college
19
Motie M17-65, Help vrouwen waardig een pot op