Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Beeldvorming SBBV (BG01) - 13 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, vergaderruimte 1e 1.6
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: A.H. van Dorp
Toelichting: informatiebijeenkomst Zilvermuseum

1
Opening voorzitter
In vervolg op de pre-bob presentatie van 6 december waarin het Zilvermuseum de resultaten van de afgelopen jaren presenteerde en stil stond bij het nieuwe beleidsplan en het bijbehorende verzoek aan de gemeente, ter beeldvorming het raadsvoorstel gericht op de subsidie van het Zilvermuseum vanaf 2025. In vervolg op deze Beeldvormende SBBV van 13 februari, volgt de oordeelsvorming op 5 maart en aansluitend de besluitvormende raad op 19 maart 2024.
2
Inleiding portefeuillehouder
Portefeuillehouder Pannekoek geeft een korte inleiding.
3
Presentatie RV Meerjarensubsidie Zilvermuseum Schoonhoven
Presentatie over het raadsvoorstel.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de evaluatie 2021-2023 zoals opgesteld
door het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Ook wordt de gemeenteraad voorgesteld om bij de
Kadernota 2025 structureel een bedrag van € 335.903,00 in de gemeentelijke meerjarenbegroting op
te nemen zodat het college over kan gaan tot het verstrekken van een meerjarige begrotingssubsidie
aan het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Voor de dekking van het genoemde bedrag wordt
de gemeenteraad voorgesteld om het bedrag vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen en
het subsidieplafond met ingang van 2025 structureel te verhogen.
4
Gelegenheid tot het stellen van vragen
5
Sluiting voorzitter
Top