Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Beenakker
Algemene documenten:

1
Welkom
2
Opening
3
Moment van stilte
3.a
In memoriam
4
Vaststellen agenda
5
Benoemingen in diverse gremia
6
Spreekrecht burgers
7
Actualiteitendebat
8
Overzicht toezeggingen
Overzicht toezeggingen - voorgesteld wordt de toezeggingen met blauw gearceerde tekst in de kolom 'Afdoening' als afgedaan te beschouwen. De overige toezeggingen blijven open staan.
9
(H) Bestemmingsplan Kattendijk 101 Gouderak
Ter plaatse van Kattendijk 101 Gouderak is een kwekerij gevestigd. Onderdeel van het bedrijf is een bedrijfswoning. Voor de continuering van het bedrijf is de bedrijfswoning niet meer nodig. Om de woning te kunnen verkopen en te laten bewonen, wordt voorgesteld de bestemming van de bedrijfswoning te wijzigen in 'plattelandswoning'.
10
(H) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Pro Krimpenerwaard zal stemverklaring afleggen

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd. In dit plan zijn afspraken gemaakt met de schoolbesturen in de gemeente over vervangende nieuwbouw en andere grote investeringen in de onderwijshuisvesting.
Op 16 januari vond beeldvorming over dit onderwerp plaats.
11
(H) Voorbereidingskrediet Herbestemming Gemeentehuizen
Pro Krimpenerwaard zal stemverklaring afleggen

Als gevolg van de bouw van het nieuwe gemeentekantoor in Bergambacht, dient via een verkenningsronde onderzocht te worden welke alternatieve bestemmingen er voor de vier huidige gemeentekantoren kunnen worden gevonden.
12
(B) Bestemmingsplan Lekdijk-West 113 Bergambacht
Bespreekstuk voor Pro Krimpenerwaard i.v.m. toestemming om buiten het bouwblok te bouwen.

Aan de Lekdijk-West 113 staat Natuurboerderij ‘De Hoek’. Naast de woning staan meerdere bedrijfsgebouwen van een voormalig agrarisch bedrijf. De eigenaar wil graag het duurzame natuurbeheer voortzetten. Het bijbehorende natuurgebied is circa 3 ha groot. Hiervoor zijn enkele aanpassingen nodig binnen het bouwvlak. De wijzigingen hebben betrekking op het oprichten van een winterstal voor schapen, renoveren van een stal voor Schotse Hooglanders, vernieuwen van het kantoor en het oprichten van vijf trekkershutten.
13
(B) Gewijzigd Bestemmingsplan De Kleine Betuwe, Haastrecht
De raad wordt voorgesteld om het gewijzigde bestemmingsplan “De Kleine Betuwe, Haastrecht” vast te stellen. Het plan maakt de transformatie mogelijk van een bedrijfsbestemming naar een combinatie van wonen en werken op het bedrijventerrein Galgoord. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 22 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn konden zienswijze ingediend worden. Er zijn 17 zienswijzen binnengekomen. Deze leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Het bedrijventerrein Galgoord in Haastrecht is gelegen tussen de Hollandsche IJssel en de N228 en omvat, inclusief het in verval geraakte recreatieterrein 'De Kleine Betuwe', circa 7 hectare. Op het bedrijventerrein zijn circa 28 bedrijven gevestigd. Het gebied heeft te kampen met gedeeltelijke leegstand van bedrijfsvastgoed en een teruglopende ruimtelijke kwaliteit. Deze negatieve ontwikkelingen verhogen de maatschappelijke urgentie om voor dit gebied tot aanpak te komen. Gezien de huidige staat van de locatie en de toenemende vraag naar woningen is de meest wenselijke ontwikkelrichting een transformatie van de huidige bedrijfsbestemming naar een combinatie van wonen en werken. De combinatie die in het voorliggende bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt bestaat uit wonen, een supermarkt en bedrijfskavels.

Het raadsvoorstel is op 26 januari vervangen. In het nieuwe voorstel is onder punt 2.1 het onderwerp 'rotonde' toegevoegd en onder het kopje ‘Financiën’ wordt toegelicht waarom de kosten voor de rotonde voor rekening van de gemeente komen. Bij de voorgestelde besluitpunten wordt de raad aanvullend op de eerdere punten gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000 ex. BTW waarmee een plan en kostenraming kan worden gemaakt voor het benodigde realisatiekrediet voor de aanleg van de rotonde.
14
(B) Tweede wijziging Verordening Werk, Participatie en Inkomen 2022
Bespreekstuk voor ChristenUnie, D66, PvdA-GroenLinks, Pro Krimpenerwaard en Lokaal op 1 t.a.v. beëindiging jaarlijkse indexatie van de individuele inkomenstoeslag en de ingangsdatum van de verordening.

Toelichting:
In de artikelen 5.3.2.1, 5.3.3.1 en 5.3.4.1 van de Tweede wijziging van de verordening Werk, Participatie en Inkomen was sprake van een verschrijving. Er stond ‘een’ in plaats van ‘geen’. Zoals het er stond werden studenten niet uitgesloten van de regelingen (gratis openbaar vervoer, sporten en de meedoenregeling), terwijl dat juist wel wordt beoogd door het college.
15
(B) Omgevingsprogramma Zon op veld en beleidskader lokaal eigendom (RES)
In het omgevingsprogramma Zon op veld wordt geregeld hoe we in de regio Midden-Holland de doelen uit de Regionale Energietransitie 1.0 kunnen halen met zon op veld. De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken, zodat het college het omgevingsprogramma Zon op veld kan vaststellen. Na de behandeling in de vijf gemeenteraden worden eventuele wensen en bedenkingen zoveel als mogelijk regionaal verwerkt in een definitief omgevingsprogramma, dat de vijf colleges vervolgens in maart 2024 kunnen vaststellen.
Daarnaast wordt de raad voorgesteld het bijbehorende Beleidskader Lokaal eigendom vast te stellen. Dit gaat over het beleid van onze eigen gemeente. Met het beleidskader kan de gemeente per project met de ontwikkelaar en de lokale omgeving bepalen welke instrumenten het meest passend zijn. In het beleidskader wordt een Omgevingsfonds voorgesteld dat in lijn is met het Meerjarig investeringsfonds zoals dat in de begroting 2024-2027 geformuleerd is.
pdf Raadsvoorstel Programma zon op veld en beleidskader lokaal eigendom (68KB)
pdf Ontwerp omgevingsprogramma zon op veld - v1.1 (Krimpenerwaard) - ter vaststelling (3.8MB)
pdf Overige bijlagen bij ontwerp omgevingsprogramma zon op veld - v1.1 (Krimpenerwaard) - ter informatie (31.9MB)
pdf Participatietraject EMMA_infographic voor RES Midden-Holland (3.6MB)
pdf Participatietraject Verslag van de gesprekken over zonne-energie in RES Midden-Holland (674KB)
pdf Participatietraject Bijlage 1 - Samenvatting verslag van de gesprekken over zonne-energie in RES Midden-Holland (276KB)
pdf Participatietraject Bijlage 2 - Tabellen en grafieken participatie zonne-energie RES Midden-Holland (424KB)
pdf Beleidskader lokaal eigendom energietransitie Gemeente Krimpenerwaard 2024 (28KB)
pdf Definitieve eindrapportage onderzoek Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Berenschot (1.8MB)
pdf RIB delegatiebesluit en rho advies (339KB)
pdf Bijlage 2 bij RIB delegatiebesluit - Omgevingswetinstrumenten Rho advies (350KB)
pdf 4.1 Ter afweging individuele fracties - NVWK, Raadsvoorstel Ontwerp omgevingsprogramma zon op veld c.a (332KB)
pdf TV24-001 antw VVD, Omgevingsprogramma Zon op veld (144KB)
pdf TV24-002 PvdA-GL, Beleidskader lokaal eigendom (100KB)
pdf TV24-003 PvdA-GL, Omgevingsprogramma Zon op veld (100KB)
pdf A24-012 Aangenomen - PvdA-GL, Wél wensen en bedenkingen t.a.v. omgevingsprogramma zon op veld (132KB)
pdf A24-014 Aangenomen - VVD, VGBK, SGP, CU, D66, PvdA-GL, Uitgangspunt minimaal 50% lokaal eigendom (267KB)
pdf M24-006 Verworpen - PvdA-GL, Tijdig beseffen, slim vooruitdenken (RES) (131KB)
pdf M24-008 Aangenomen - CDA, VVD, CU, LK, SGP, PK, Zonneladder leidend bij prioritering zoekgebieden zon op land - zienswijze (169KB)
pdf M24-013 Verworpen - PvdA-GL, Drempels verlagen (RES) (123KB)
16
(B) Nota Dierenwelzijn 2024-2027
Bespreekstuk voor Pro Krimpenerwaard, PvdA-GroenLinks over de ingediende amendementen en moties en voor de SGP over het jachtrecht

Na de oordeelsvormende vergadering van 14 november is het voorstel als bespreekstuk geagendeerd in de raad van 28 november 2023 voor de fracties PvdA-GL, D66, PK, CU, LK en Lok1 over de verwerking van de inbreng van de actiepunten van NVWK, het toevoegen van een actielijst aan de nota
en een goede adressering van de actiepunten natuur inclusief bouwen en renoveren en een beetje hulp bij de paddentrek

In de raadsvergadering van 28 november heeft de raad vervolgens ingestemd met het verzoek van CU om de Nota Dierenwelzijn door te schuiven naar de commissie SBBV van 12 dec ter oordeelsvorming en besluitvorming in de raad van 9 januari 2024. Omdat deze planning niet haalbaar was, is de nota nu ter besluitvorming geagendeerd.
I
17
Moties vreemd aan de orde van de dag
18
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
19
Lijst ingekomen stukken
19.1
Informatie van het college
19.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
19.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
19.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
20
Besloten deel - Locatiekeuze Maatwerkwonen
21
Moment van stilte
22
Sluiting
Top