Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Oordeelsvorming R&F - 3 november 2020

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Opening (1 t/m 5 - 30 min)
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Toezeggingenlijst
Overzicht wordt donderdag 29 oktober toegevoegd
5
Vragenhalfuur
6
Bestemmingsplan 'Kadijk 4a-6 Bergambacht' (10 min)
7
Bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 32 en nabij 26 Haastrecht (10 min)
Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 32 en nabij 26 in Haastrecht en biedt dit plan aan ter vaststelling aan de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan maakt de wijziging van een agrarische intensieve veehouderij naar een bedrijf in assemblage en handel in landbouwmachines en een caravanstalling op nummer 32 mogelijk. Op nummer 26 wordt een ruimte-voor-ruimte woning gerealiseerd op basis van de 1323m2 voormalige agrarische bebouwing die niet meer terug wordt gebouwd op nummer 32. Het ontwerp bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft vanaf 3 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend, waarmee kan worden overgegaan tot vaststelling.
8
Bestemmingsplan Hoenkoopse Buurtweg 34b Haastrecht (10 min)
In januari 2020 is er een principeverzoek ingediend om het agrarisch bedrijf op het perceel Hoenkoopse Buurtweg 34b in Haastrecht te beëindigen en om te zetten in een bedrijfsmatige opslag.
Onderdeel van het plan is de gefaseerde sloop van de bestaande agrarische opstallen en de gefaseerde nieuwbouw van een opslaggebouw. De reeds aanwezige bedrijfswoning blijft behouden.
Uw college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 juni gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend, waarmee kan worden overgegaan tot vaststelling.
9
Bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 44 Vlist (10 min)
In juni 2019 is er een principeverzoek ingediend om de bedrijfsbebouwing van een voormalige kaashandel te slopen en een schuurwoning op deze plek terug te bouwen. De bedrijfsbestemming wordt dan omgezet naar een woonbestemming voor twee woningen. De karakteristieke schuur achter de bestaande woning wordt ingepast in het plan en zal door beide woningen als bijgebouw worden gebruikt. De woningen maken gebruik van de bestaande inrit en het plan wordt landschappelijk ingepast.
Op 9 juni 2020 heeft uw college ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 24 juni gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend, waarmee kan worden overgegaan tot vaststelling.
10
Vervuiling IJsseldijk Noord en bouwplannen (30 min)
Van: Ad Struijs
Datum: zaterdag 5 september 2020 om 14:24
Aan: Griffie gemeente Krimpenerwaard < griffie@krimpenerwaard.nl>
Onderwerp: Vervuiling IJsseldijk Noord

Aan de griffie,

Namens alle politieke partijen wordt de agendacommissie verzocht om het onderwerp “Vervuiling IJsseldijk Noord en Bouwplannen” met enige spoed op de agenda te plaatsen van zowel de beeldvormende als de oordeelsvormende commissie. Bijgesloten de onderbouwing van het verzoek en de daarbij behorende stukken.

Met vriendelijke groet
11
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook verbonden partijen aan de orde komen.
12
Sluiting
Top