Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Oordeelsvorming R&F - 27 februari 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. Kovacic
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:05
Vaststellen agenda
3 20:10
Vaststellen verslag besloten vergaderdeel 23 januari 2024
4 20:15
Spreekrecht burgers
5 20:30
Toezeggingenlijst
Overzicht toezeggingen - voorgesteld wordt de toezeggingen met blauw gearceerde tekst in de kolom 'Afdoening' als afgedaan te beschouwen. De overige toezeggingen blijven open staan.
6 20:35
Vragenhalfuur
PK - Plastic afval-zwerfvuil
7 20:50
Nieuwe milieustraat
De huidige milieustraat heeft onvoldoende capaciteit om alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard van dienst te zijn, biedt geen mogelijkheden voor groei en moet, gezien de nieuwe inrichting van het gebied, weg van de huidige locatie. De bouw van een nieuwe milieustraat vergroot de capaciteit en maakt harmonisatie van het afvalbeleid mogelijk. In december 2021 heeft de raad reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsfase van de nieuwe milieustraat. Vervolgens zijn de mogelijkheden en alternatieven onderzocht. Het voorstel dat nu voorligt is om de nieuwe milieustraat ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Over dit onderwerp heeft beeldvorming plaatsgevonden op 12 december 2023 en oordeelsvorming op 19 december 2023. Tijdens de raadsvergadering van 9 januari 2024 is besloten om niet tot besluitvorming over te gaan, maar het punt met aanvullende informatie van het college (T24-001, uitgewerkt in bijlage 2) nogmaals via oordeelsvorming bij de raad te brengen.
8 21:20
Eerste wijziging Controleverordening Krimpenerwaard 2023
De gemeenteraad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de controleverordening Krimpenerwaard 2023 vast te stellen.
9 21:25
Mededelingen - gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook verbonden partijen aan de orde komen.
Verbonden partijen beleidsgebied commissie R&F - IBKW, ODMH, Groenalliantie, SVHW
10 21:30
Sluiting
Top