Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Beenakker
Algemene documenten:

1
Opening
2
Welkom
3
Moment van stilte
3.a
In Memoriam
4
Vaststellen agenda
5
Afscheid raadslid mw H.A.M.C. Verolme-van Zoest
5.a
Toelating en beëdiging S.C. den Hartog, raadslid
6
Benoeming en beëdiging H.A.M.C. Verolme-van Zoest, commissielid
7
Spreekrecht burgers
8
Actualiteitendebat
9
Overzicht toezeggingen en Overzicht ingekomen stukken ter afhandeling in handen college
Overzicht toezeggingen / ingekomen stukken - voorgesteld wordt de toezeggingen en ingekomen stukken met blauw gearceerde tekst als afgedaan te beschouwen. De overige toezeggingen blijven open staan.
10
Vaststellen verslag besloten deel raad 6 februari 2024
11
(H) Benoeming lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
12
(H) Tussentijdse benoeming in algemeen besturen GR Regio Midden Holland en GR Streekarchief
De raad benoemt de heer H. Beenakker als bestuurlijke vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van de Regio Midden Holland en de heer W. Pannekoek als bestuurlijk vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van het Streekarchief Midden Holland.
13
(H) Eerste wijziging Controleverordening Krimpenerwaard 2023
De gemeenteraad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de controleverordening Krimpenerwaard 2023 vast te stellen.
14
(H) Toetreding nieuwe aandeelhouders Stedin Holding N.V.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de toetreding van de provincies Utrecht en Zeeland en een aantal
Zeeuwse gemeenten als aandeelhouder van Stedin Holding N.V.
15
(H) Verantwoording fractievergoedingen
De raad wordt voorgesteld om de in dit raadsvoorstel opgenomen verantwoording over 2023 en de daaruit voortvloeiende terugbetalingen van de ontvangen fractievergoedingen vast te stellen.
16
(H) Wijziging gemeenschappelijke regeling Midden Holland
Stemverklaring PK

De raad wordt voorgesteld om de wijziging van de regeling voor de Regio Midden Holland vast te stellen
In haar vergadering van 16 november 2023 heeft de Klankbordgroep regio Midden-Holland de voorgestelde wijzigingen besproken: de gemeenschappelijke regeling Midden-Holland is aangepast conform de vereisten van de WGR; dit betreft noodzakelijke aanpassingen tav bijvoorbeeld burgerparticipatie en het indienen van zienswijzen. Daarnaast zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. De Klankbordgroep ziet op dit moment geen reden de inrichting van een gemeenschappelijke radencommissie voor deze GR voor te stellen. De leden concluderen dat formalisering van de Klankbordgroep nu niet nodig is. In de voorgestelde wijziging van de regeling blijft een heroverweging op elk moment mogelijk. En: er zijn ook andere instrumenten om de positie van de raden te versterken. De Klankbordgroep geeft een positief stemadvies.
17
(B) Nota Dierenwelzijn 2024-2027
Bespreekstuk voor Pro Krimpenerwaard, PvdA-GroenLinks over de ingediende amendementen en moties en voor de SGP over het jachtrecht

Na de oordeelsvormende vergadering van 14 november is het voorstel als bespreekstuk geagendeerd in de raad van 28 november 2023 voor de fracties PvdA-GL, D66, PK, CU, LK en Lok1 over de verwerking van de inbreng van de actiepunten van NVWK, het toevoegen van een actielijst aan de nota en een goede adressering van de actiepunten natuur inclusief bouwen en renoveren en een beetje hulp bij de paddentrek.
In de raadsvergadering van 28 november heeft de raad vervolgens ingestemd met het verzoek van CU om de Nota Dierenwelzijn door te schuiven naar de commissie SBBV van 12 dec ter oordeelsvorming en besluitvorming in de raad van 9 januari 2024. Omdat deze planning niet haalbaar was, is de nota nu ter besluitvorming geagendeerd.
I
18
(B) Meerjarensubsidie Zilvermuseum Schoonhoven
Bespreekstuk - voor alle fracties ten aanzien van de hoogte van de subsidie, de structurele dekking, het moment van besluitvorming (voorafgaand aan de kadernota of bij de kadernota) en de periode van het te bieden structurele perspectief.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de evaluatie 2021-2023 zoals opgesteld door het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Ook wordt de gemeenteraad voorgesteld om bij de Kadernota 2025 structureel een bedrag van € 335.903,00 in de gemeentelijke meerjarenbegroting op te nemen zodat het college over kan gaan tot het verstrekken van een meerjarige begrotingssubsidie aan het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Voor de dekking van het genoemde bedrag wordt de gemeenteraad voorgesteld om het bedrag vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen en het subsidieplafond met ingang van 2025 structureel te verhogen.
19
(B) Nieuwe milieustraat
Bespreekstuk
PK, D66, LK, CU, Lok 1- de financiën
Lk1 - nut en noodzaak en locatie
PK - voorstel geheimhouding op bijlage 1 en 2b op te heffen
Stemverklaring SGP

De huidige milieustraat heeft onvoldoende capaciteit om alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard van dienst te zijn, biedt geen mogelijkheden voor groei en moet, gezien de nieuwe inrichting van het gebied, weg van de huidige locatie. De bouw van een nieuwe milieustraat vergroot de capaciteit en maakt harmonisatie van het afvalbeleid mogelijk. In december 2021 heeft de raad reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsfase van de nieuwe milieustraat. Vervolgens zijn de mogelijkheden en alternatieven onderzocht. Het voorstel dat nu voorligt is om de nieuwe milieustraat ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Over dit onderwerp heeft beeldvorming plaatsgevonden op 12 december 2023 en oordeelsvorming op 19 december 2023. Daarna heeft er opnieuw oordeelsvorming plaatsgevonden op 27 februari.
20
(B) Wijziging gemeenschappelijke regeling Promen
Bespreekstuk voor PK PK m.b.t. het aanpassen van de zienswijze, voor de overige fracties een hamerstuk.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Promen en
geen zienswijze in te dienen.
21
Moties vreemd aan de orde van de dag
22
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
23
Lijst ingekomen stukken
23.1
Informatie van het college
++Raadsvragen++
1.1 SV24-003 antw PK, Zwembad De Hofstee in Bergambacht
1.3 SV24-002 antw VVD, Parkeren binnenstad Schoonhoven
1.10 SV24-004 antw VGBK, Laagvlieggebieden voor helikopters van Defensie boven Krimpenerwaard
1.18 SV24-008 antw PK, Zilvermuseum
1.19 SV24-009 antw PK, Supermarkt ‘Het Zonnetje’ in Ammerstol
1.20 SV24-010 antw PK, Nieuwe Milieustraat
1.23 SV24-005 antw LK, Handhaving en overlast in Gouderak

++N.av. Toezeggingen++
\-

++Beleid++
1.2 RIB Regionale samenwerking Jeugdhulp - passend onderwijs 2023-2026
1.6 RIB Herziening hoofdstuk 4 Bopa-beleid onderdeel Kleine Windmolens
1.11 RIB Inkoopplan jeugd en Wmo 2025
1.13 RIB Participatieplan Omgevingsprogramma Mobiliteit
1.16 RIB Beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen Krimpenerwaard 2024
1.17 RIB Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZ) Midden-Holland
1.21 RIB Omgevingsprogramma landbouw
++
++
++Overige informatie van het college++
1.4 RIB Aanwijzen interne vertrouwenspersoon Gemeente Krimpenerwaard
1.5 RIB Omgevingsplan Krimpenerwaard
1.7 RIB Implementatie omgevingswet
1.8 RIB Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024
1.9 RIB Project SVO Jaarplan 2024
1.12 RIB Nieuw gemeentehuis
1.14 Nidos jeugdbescherming van vluchtelingen, opvang jongeren
1.15 RIB Projectplan Waterwet Dijkversterking KIJK
1.22 Brief college aan raad, Raadsplanning 2024
1.24 RIB Update lobby toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard
1.25 RIB Ontwikkeling gescheiden inzameling huishoudelijk textiel
pdf 1.1 SV24-003 antw PK, Zwembad De Hofstee in Bergambacht (23KB)
pdf 1.2 RIB Regionale samenwerking Jeugdhulp - passend onderwijs 2023-2026 (894KB)
pdf 1.3 SV24-002 antw VVD, Parkeren binnenstad Schoonhoven (87KB)
pdf 1.4 RIB Aanwijzen interne vertrouwenspersoon Gemeente Krimpenerwaard (80KB)
pdf 1.5 RIB Omgevingsplan Krimpenerwaard (80KB)
pdf 1.6 RIB Herziening hoofdstuk 4 Bopa-beleid onderdeel Kleine Windmolens (78KB)
pdf 1.7 RIB Implementatie omgevingswet (95KB)
pdf 1.8 RIB Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024 (170KB)
pdf 1.9 RIB Project SVO Jaarplan 2024 (657KB)
pdf 1.10 SV24-004 antw VGBK, Laagvlieggebieden voor helikopters van Defensie boven Krimpenerwaard (2.8MB)
pdf 1.11 RIB Inkoopplan jeugd en Wmo 2025 (1.4MB)
pdf 1.12 RIB Nieuw gemeentehuis (20KB)
pdf 1.13 RIB Participatieplan Omgevingsprogramma Mobiliteit (450KB)
pdf 1.14 Nidos jeugdbescherming van vluchtelingen, opvang jongeren (559KB)
pdf 1.15 RIB Projectplan Waterwet Dijkversterking KIJK (31KB)
pdf 1.16 RIB Beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen Krimpenerwaard 2024 (548KB)
pdf 1.17 RIB Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZ) Midden-Holland (117KB)
pdf 1.18 SV24-008 antw PK, Zilvermuseum (49KB)
pdf 1.19 SV24-009 antw PK, Supermarkt ‘Het Zonnetje’ in Ammerstol (108KB)
pdf 1.20 SV24-010 antw PK, Nieuwe Milieustraat (102KB)
pdf 1.21 RIB Omgevingsprogramma landbouw (63KB)
pdf 1.22 Brief college aan raad, Raadsplanning 2024 (180KB)
pdf 1.23 SV24-005 antw LK, Handhaving en overlast in Gouderak (69KB)
pdf 1.24 RIB Update lobby toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard (3.2MB)
pdf 1.25 RIB Ontwikkeling gescheiden inzameling huishoudelijk textiel (92KB)
23.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
23.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
23.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
24
Moment van stilte
25
Sluiting
Top