Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2024

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Beenakker
Toelichting: Agenda in opbouw

1
Opening
2
Welkom
3
Moment van stilte
4
Vaststellen agenda
5
Spreekrecht burgers
6
Actualiteitendebat
7
Overzicht toezeggingen
Overzicht toezeggingen - voorgesteld wordt de toezeggingen met blauw gearceerde tekst in de kolom 'Afdoening' als afgedaan te beschouwen. De overige toezeggingen blijven open staan.
8
(H) Benoeming lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
9
(B) Nota Dierenwelzijn 2024-2027
Bespreekstuk voor Pro Krimpenerwaard, PvdA-GroenLinks over de ingediende amendementen en moties en voor de SGP over het jachtrecht

Na de oordeelsvormende vergadering van 14 november is het voorstel als bespreekstuk geagendeerd in de raad van 28 november 2023 voor de fracties PvdA-GL, D66, PK, CU, LK en Lok1 over de verwerking van de inbreng van de actiepunten van NVWK, het toevoegen van een actielijst aan de nota
en een goede adressering van de actiepunten natuur inclusief bouwen en renoveren en een beetje hulp bij de paddentrek

In de raadsvergadering van 28 november heeft de raad vervolgens ingestemd met het verzoek van CU om de Nota Dierenwelzijn door te schuiven naar de commissie SBBV van 12 dec ter oordeelsvorming en besluitvorming in de raad van 9 januari 2024. Omdat deze planning niet haalbaar was, is de nota nu ter besluitvorming geagendeerd.
I
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
11
Ter informatie: samenvatting begrotingswijziging
12
Lijst ingekomen stukken
12.1
Informatie van het college
12.2
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen
12.3
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt ze ter afhandeling in handen van het college te stellen
12.4
Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze als volgt af te handelen
13
Moment van stilte
14
Sluiting
Top