link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 1 februari 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

Raadsbrief: Ontwerp Huisvestingsverordening 2019 Gemeente Leidschendam-Voorburg en inspraakprocedure (841).
De vigerende Huisvestingsverordening juli 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg vervalt op 1 juli 2019. Na onderzoek door de negen gemeenten in woningmarktregio Haaglanden is vastgesteld dat er nog steeds sprake is van ‘onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte’ wat volgens de Huisvestingswet aanleiding is om de woonruimteverdeling te regelen in een huisvestingsverordening. Gelet hierop is door de gemeenten in Haaglanden gezamenlijk een ontwerp voor een nieuwe huisvestingsverordening voorbereid.
Het college maakt de ontwerp huisvestingsverordening openbaar via de inspraakprocedure. De verordening inclusief het inspraak-eindverslag wordt uiterlijk eind juni 2019 vastgesteld door de raad.
Raadsvoorstel: Vaststellen Detailhandels- en horecastructuurvisie 2019 Leidschendam-Voorburg (843).
In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 voor de Economische agenda is opgenomen dat de Detailhandelsvisie 2013 wordt geactualiseerd. Bij deze actualisatie is de ruimtelijke voorzieningenstructuur met betrekking tot horeca betrokken. Per kernwinkelgebied worden acties en maatregelen voorgesteld die overwegend zullen voortkomen uit de samenwerking tussen de eigenaren waarbij de gemeente als aanjager fungeert. De acties en maatregelen worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De gemeentelijke structuurvisie voor Detailhandel en Horeca is tot stand gekomen na overleg met (vertegenwoordigers van de) ondernemers in de gemeente. De vastgestelde visie en de vervolgacties worden besproken in het reguliere overleg met de ondernemers.