link naar deze pagina

Raadsforum - 25 september 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1 19:00
BEELDVORMENDE RAAD
1.a 19:00
De ontwikkeling van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2022.
De presentatie vindt plaats in Brak / 't Swaentje.
Voorzitter is de heer Brokke.

Een korte presentatie over de rol van de gemeente bij het onderwijs. De externe partners zijn aanwezig om aan te geven waar zij de uitdagingen zien voor de komende jaren en dan gerichte vragen/stellingen voor input aanwezigen.
1.b 19:00
Bijeenkomst voor de Strategische Agenda van de MRDH (deel 1).
De presentatie vindt plaats in de raadzaal.
Voorzitter is mevrouw Velù.

Centraal bij de nieuwe strategische agenda staan vragen als voor welke gezamenlijke opgaven staan we en hoe pakken we samen die de komende jaren op? Het gaat om plannen maken, wat de prioriteit heeft. Daar zit een component bereikbaarheid (verkeer en vervoer, openbaar vervoer) en economisch vestigingsklimaat bij. Voor beide onderwerpen moet de raad bepalen wat voor Leidschendam-Voorburg van belang is en vervolgens hoe de gemeente dat het beste kan inbrengen tijdens de bijeenkomsten met andere gemeenten (6 november in Delft).

Naar verwachting wordt in een volgend raadsforum een deel 2 gepland.
2 20:00
OORDEELSVORMENDE RAAD
2.a 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.a.1 20:00
Interpellatie door de heer Van Rossum (GroenLinks) en de heer Van Maldegem (D66) over vertragingen op diverse beleidsterreinen.
2.b 20:45
Motie GroenLinks over de vestiging van een huisartsenpost bij KJ44.
2.c 21:15
Moties inzake het afvalbeleid (aangekondigd tijdens de raad van 28 augustus 2018)
2.d 22:00
Motie GBLV inzake Openbaar Vervoer Leidschendam Zuid en Stompwijk.
De motie van GBLV inzake Openbaar Vervoer Leidschendam Zuid en Stompwijk is reeds besproken in de oordeelsvormende raad van 4 september 2018. Tijdens deze bespreking is door diverse fracties aangegeven dat ze met GBLV willen kijken of de motie kan worden gewijzigd zodat raadsbrede steun mogelijk is.

Indien de motie is gewijzigd bestaat de mogelijkheid om een korte toelichting te geven op de gewijzigde motie alvorens wordt overgegaan tot besluitvorming.
Tot op heden is nog geen wijziging ontvangen; zodra dit het geval is zal het worden toegevoegd.
2.e 22:15
Raadsvoorstel wijziging vergadercyclus en vergoeding fractievertegenwoordigers
3 22:30
BESLUITVORMENDE RAAD
3.a 22:30
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
3.b 22:30
Vaststellen besluitenlijsten raadsforum 28 augustus, 4 en 11 september 2018.
3.c 22:30
Lijst van Ingekomen stukken.
3.d 22:30
Raadsvoorstel wijziging vergadercyclus en vergoeding fractievertegenwoordigers.
De raad wordt voorgesteld zijn vergadercyclus aan te passen naar een twee-wekelijks model door aanpassing van het vergaderschema en tevens te besluiten tot het betaalbaar stellen van een vergoeding voor de fractievertegenwoordigers.
Op onderdelen wordt afgeweken van het reglement van orde, dat kan op basis van de experimenteer regeling in het reglement. Definitieve besluiten worden genomen op basis van de evaluatie. Daarbij worden ook de eerde ingediende amendementen betrokken.
3.e 22:30
Motie GBLV inzake Openbaar Vervoer Leidschendam Zuid en Stompwijk (zie ook agendapunt 2 d).
Indien de motie wordt gewijzigd (zie punt 2d) wordt deze ook voor de besluitvorming vervangen..
3.f 22:30
Raadsvoorstel: Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 (540).
De raad wordt gevraagd het document Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 vast te stellen als leidraad voor de verdere uitwerking van resultaatgerichte inkoop van de specialistische jeugdhulp 2020-2024.

In het raadsforum van 10 juli 2018 is de besluitvorming m.b.t. het raadsvoorstel inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 aangehouden.
3.g 22:30
Raadsvoorstel vaststellen nota kapitaalgoederen 2018-2022 (589).
De nota kapitaalgoederen geeft een samenvatting van bestaande beleids- en beheerplannen, waarin het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen wordt geregeld.
3.h
Motie van D66 elektrisch aangedreven wagenpark.
De motie is ingediend bij de bespreking van de nota kapitaalgoederen
3.i 22:30
Motie GBLV D66 GroenLinks inzake aanplant Tiny Forests in Leidschendam-Voorburg.
De motie is besproken in het raadsforum van 11 september
3.j 22:30
Stemming m.b.t. overige moties die in de oordeelsvorming aan de orde zijn gesteld (moties m.b.t. huisartsenpost en afvalbeleid).