link naar deze pagina

Raadsforum - 5 februari 2019

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:10
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar
Toelichting: De Oordeelsvormende raad van 5 februari 2019 komt te vervallen.

1 19:00
BEELDVORMENDE RAAD
1.a 19:00
Governance Avalex (beantwoorden vragen en ophalen van input vanuit de raad).
Locatie: Raadzaal.

In oktober 2018 heeft voor de zes gemeenten die deel uitmaken van de GR Avalex een brede raadsconferentie plaatsgevonden waarin de impactanalyse is besproken van de diverse opties om de toekomstige governance van Avalex vorm te geven. Op basis van de input van de raadsconferentie heeft het bestuur van Avalex besloten, voordat er een nader procesvoorstel wordt opgesteld, dat er eerst ruimte moet komen om als individuele bestuurder/wethouder met de eigen gemeente (college en raad) nog eens het gesprek aan te gaan over de governance keuze voor doorontwikkeling of koerswijziging (zie oplegnotitie bij de stukken van 17 oktober 2018). Nadat dit traject is doorlopen, wil het bestuur van Avalex op basis van de input uit die bijeenkomsten per gemeente komen tot een procesvoorstel en/of voorgenomen besluit te komen door te kiezen voor een van de varianten. In diverse gemeenten die deel uitmaken van Avalex wordt een dergelijke bijeenkomst met de raad georganiseerd.

Het college wil tijdens de beeldvormende raad graag met u het gesprek aangaan over de keuzes die voorliggen en input ophalen bij de raadsleden. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst vraagt het college de raadsleden om vooraf de levende vragen toe te sturen, die aanvullend zijn op alle reeds gedeelde stukken op 17 oktober 2018, opdat die in de beeldvormende raad kunnen worden beantwoord. Doel van de bijeenkomst is derhalve vragen beantwoorden en input ophalen voor de bestuurder/wethouder voor wat betreft de voorliggende keuzes van doorontwikkeling of koerswijziging en geen herhaling van eerdere presentaties over de diverse opties zoals die op 17 oktober zijn gepresenteerd en besproken.

Gelet op het verzoek van het college wil ik u verzoeken om voor vrijdag 1 februari om 12.00 uur eventuele vragen of gespreksonderwerpen toe te sturen naar de griffie. De griffie zal de vragen dan bundelen en toesturen naar het college zodat deze input kan worden meegenomen voor deze bijeenkomst in de beeldvormende raad.
2 20:00
BESLUITVORMENDE RAAD
2.a 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.a.1 20:00
Benoeming en beëdiging fractievertegenwoordiger CU-SGP.
De fractie CU-SGP heeft de heer Wilschut voorgedragen als fractievertegenwoordiger.
2.b 20:10
Besluitenlijst raadsforum 22 januari 2019.
2.c 20:10
Lijst van Ingekomen stukken Raadsforum 5 februari 2019.
2.d.1 20:10
Raadsvoorstel: Uitvoering plan van aanpak opheffing GR DSW (832).
Het raadsvoorstel is besproken tijdens de oordeelsvormende raad van 22 januari 2018.

Het plan van aanpak opheffing GR DSW beschrijft welke stappen worden gezet om te komen tot een definitief voorstel voor het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling DSW. Met het raadsvoorstel wordt budget gevraagd voor de uitvoering van het plan van aanpak.
2.d.2 20:10
Raadsvoorstel: Zienswijze 2de koersbesluit werkbedrijf Zoetermeer (833).
Het raadsvoorstel is besproken tijdens de oordeelsvormende raad van 22 januari 2018.

Het college van Leidschendam-Voorburg is door het college van Zoetermeer gevraagd om een zienswijze op het voorgenomen 2de koersbesluit over het Zoetermeerse Werkbedrijf. Met bijgevoegd raadsvoorstel vraagt het college de raad in te stemmen met de zienswijze van het college aan de gemeente Zoetermeer.
2.e 20:10
Motie Groenlinks D66 GBLV CU-SGP inzake palmolie-industrie.
De motie is besproken tijdens de oordeelsvormende raad van 22 januari 2018.
2.f 20:10
Moties inzake minderheidsstandpunt m.b.t. de collegeverklaring inzake de Nashville-verklaring.
Tijdens het debat m.b.t. de collegeverklaring inzake de Nashville-verklaring en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van het Coalitieakkoord en LBHTI-beleid door het voltallige college zijn twee moties ingediend. De moties staan nu geagendeerd voor besluitvorming.