link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 8 februari 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Vaststellen bestemmingsplan Parnashofweg 53 kavel III januari 2019 (981)
Aan de Vliet ligt de royale kavel Parnashofweg 53. Voor deze kavel is in bestemmingsplan Veursestaatweg 2007 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om van de kavel een deel af te splitsen en een viertal vrijstaande woningen te realiseren. Voor deze vier kavels is bepaald dat zij allen een eigen planologisch juridische procedure doorlopen. Gelijk aan kavel 4 past het ontwerp, zoals dat door initiatiefnemer aan gemeente is aangeleverd, niet geheel binnen de wijzigingsbevoegdheid (bouwhoogte wordt met 30 cm overschreden) en kan er dus geen wijzigingsplan worden opgesteld, maar wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt d.m.v. een bestemmingsplan. Daar de ontwikkeling gelijk is aan wat de wijzigingsbevoegdheid wordt voorgesteld te realiseren en ruimtelijk passend is in de omgeving.