link naar deze pagina

Raadsforum - 19 februari 2019

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar
Toelichting: M.b.t. agendapunt 2.a (vaststelling agenda / verzoek vragenuur):

De fractie VVD (de heer Eleveld) heeft verzocht om gebruik te maken van het vragenuur m.b.t. de ontstane parkeersituatie in het Damcentrum. Door de afsluiting van het Molenpad is een acuut probleem ontstaan waarover hij vragen wil stellen.

De heer Rozenberg (GBLV) heeft verzocht om gebruik te maken van het vragenuur met betrekking tot de aanbesteding van het onderzoek over de bereikbaarheid in het Damcentrum

Mevrouw Duijvestijn (GBLV) heeft verzocht om gebruik te maken van het vragenuur met betrekking tot de invulling van het afvalbeleid door Het Goed.

Het presidium zal voorafgaand aan het raadsforum (middels een procesvoorstel) adviseren richting de voorzitter hoe hiermee om te gaan.

1 19:00
BEELDVORMENDE RAAD
1.a 19:00
Rapport van de rekenkamercommissie: ‘De burger neemt het initiatief’.
Locatie: Raadzaal.

De rekenkamercommissie geeft een toelichting op het rapport 'de burger neemt het initiatief'. Na afloop van de toelichting bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.
1.b 19:00
Presentatie mevrouw Van der Krogt m.b.t. gebiedsontwikkeling buitengebied Leidschendam / Stompwijk.
Locatie: Brak / 't Swaentje.

Mevrouw Van der Krogt geeft een presentatie m.b.t. haar plannen voor de gebiedsontwikkeling buitengebied Leidschendam / Stompwijk.
2 20:00
BESLUITVORMENDE RAAD
2.a 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2.b 20:00
Besluitenlijst raadsforum 5 februari 2019.
2.c 20:00
Lijst van Ingekomen stukken Raadsforum 19 februari 2019.
2.d 20:00
Raadsvoorstel: Definitieve vvgb voor het oprichten van een woning naast Stompwijkseweg 54 (923).
Het raadsvoorstel is op verzoek van de fractie GBLV (de heer Van Wijk) doorgeschoven naar een volgend raadsforum. De fractie heeft richting het presidium aangegeven dat het stuk nu kan worden geagendeerd voor besluitvorming. Het aangekondigde amendement is ingetrokken.

Op 3 juli 2018 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van een eengezinswoning op het perceel naast Stompwijkseweg 54 in Leidschendam. Op 28 augustus 2018 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (raadsbesluit nr. 570) afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. Nu er zienswijzen zijn ingediend zal de raad alsnog een definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijzen zijn met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.
2.e 20:00
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Parnashofweg 53 kavel III januari 2019 (981)
Aan de Vliet ligt de royale kavel Parnashofweg 53. Voor deze kavel is in bestemmingsplan Veursestaatweg 2007 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om van de kavel een deel af te splitsen en een viertal vrijstaande woningen te realiseren. Voor deze vier kavels is bepaald dat zij allen een eigen planologisch juridische procedure doorlopen. Gelijk aan kavel 4 past het ontwerp, zoals dat door initiatiefnemer aan gemeente is aangeleverd, niet geheel binnen de wijzigingsbevoegdheid (bouwhoogte wordt met 30 cm overschreden) en kan er dus geen wijzigingsplan worden opgesteld, maar wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt d.m.v. een bestemmingsplan. Daar de ontwikkeling gelijk is aan wat de wijzigingsbevoegdheid wordt voorgesteld te realiseren en ruimtelijk passend is in de omgeving.
3 20:00
OORDEELSVORMENDE RAAD
3.a 20:00
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
3.a.1
Spreekrecht burgers.
De heer De Roo (namens de Vereniging van Eigenaren Nieuw Damplein) en de heer Valk hebben verzocht om in te spreken op het raadsvoorstel Detailhandels- en horecastructuurvisie 2019 Leidschendam-Voorburg
3.a.2
Vragenuur
De heer Eleveld (VVD) en de heer Van Wijk (GBLV) hebben verzocht om gebruik te maken van het vragenuur m.b.t. de ontstane parkeersituatie in het Damcentrum. Door de afsluiting van het Molenpad is een acuut probleem ontstaan waarover zij vragen willen stellen.

De heer Rozenberg (GBLV) heeft verzocht om gebruik te maken van het vragenuur met betrekking tot de aanbesteding van het onderzoek over de bereikbaarheid in het Damcentrum.

Mevrouw Duijvestijn (GBLV) heeft verzocht om gebruik te maken van het vragenuur met betrekking tot de invulling van het afvalbeleid door Het Goed.
3.b.1 20:00
Rapport Rekenkamercommissie (RKC) inzake onderzoek naar de 'Toegang tot voorzieningen in de Wmo'.
In het raadsforum van 11 december 2018 is gesproken over het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) inzake onderzoek naar de Toegang tot voorzieningen in de Wmo. Tijdens het debat is door de raad verzocht om een bestuurlijke reactie door het college. Het college is verzocht om een bestuurlijke reactie waarbij ook wordt ingegaan op vragen en opmerkingen vanuit de raad die zijn gesteld of gemaakt tijdens het debat in het raadsforum van 11 december 2018. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie door het college (en de reactie van het college m.b.t. de inbreng van de raadsleden in het debat) wordt het rapport van de RKC met de bestuurlijke reactie geagendeerd voor een volgend raadsforum.
3.b.2 20:15
Raadsbrief: Reactie college op rapport rekenkamercommissie Wmo december 2018 (967).
De Rekenkamercommissie heeft een rapport opgeleverd inzake de toegang tot voorzieningen in de Wmo. In het raadsforum van 11 december 2018 heeft de raad het college gevraagd om een bestuurlijke reactie te geven op het rapport.
3.c 20:30
Raadsvoorstel: Prioriteiten veiligheidsbeleid 2019 t/m 2022 (678).
Het huidig veiligheidsbeleid loopt af. Er is gestart met het opstellen van een nieuw veiligheidsbeleid. Hiervoor is op basis van het veiligheidsbeeld en input van de partners een voorstel gedaan tot prioriteiten en deze worden aan de raad voorgelegd. Op basis van de keuzes van de raad wordt het veiligheidsbeleid verder opgesteld en ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
3.d 21:15
Raadsvoorstel: Vaststellen Detailhandels- en horecastructuurvisie 2019 Leidschendam-Voorburg (843).
In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 voor de Economische agenda is opgenomen dat de Detailhandelsvisie 2013 wordt geactualiseerd. Bij deze actualisatie is de ruimtelijke voorzieningenstructuur met betrekking tot horeca betrokken. Per kernwinkelgebied worden acties en maatregelen voorgesteld die overwegend zullen voortkomen uit de samenwerking tussen de eigenaren waarbij de gemeente als aanjager fungeert. De acties en maatregelen worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De gemeentelijke structuurvisie voor Detailhandel en Horeca is tot stand gekomen na overleg met (vertegenwoordigers van de) ondernemers in de gemeente. De vastgestelde visie en de vervolgacties worden besproken in het reguliere overleg met de ondernemers.