link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 15 februari 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Raadsbrief: Bestuurlijke reactie en zienswijze NRD MER A4 (traject Burgerveen-N14) (1021).
Omdat de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in het geding is, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in november 2017 via een zogenaamde Startbeslissing besloten een MIRT-Verkenning te starten voor het traject A4 vanaf knooppunt Burgerveen tot aan de N14. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Per brief van 4 januari 2018 heeft de minister gemeente Leidschendam-Voorburg op grond van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld om haar te adviseren over de bijbehorende Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen Milieueffectrapport (MER) in het kader van de MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen - N14.
1
Raadsbrief: Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 (797).
Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 geeft de planning voor de inzet van de handhavingscapaciteit in 2019. Het handhavingsuitvoeringsprogramma wordt ter kennisname aangeboden aan de Gemeenteraad.
1
Raadsbrief: Inzet praktijkondersteuners huisartsen jeugd (970).
In 2019 worden praktijkondersteuners huisartsen jeugd ingezet bij 9 praktijken in Leidschendam-Voorburg. Voorgesteld wordt de raad te informeren over deze ontwikkeling.
1
Raadsbrief: Opbrengst ambtelijke studiegroep naar mogelijke invulling taakstelling begroting per 2020 (1030).
De raad heeft het college verzocht een ambtelijke studiegroep in te stellen. Deze studiegroep heeft als doel het in beeld brengen van voorstellen die kunnen bijdragen aan het invullen van de taakstellende bezuiniging van € 2,2 miljoen die per 2020 op de begroting rust. (Uitvoering motie 486542).
De opbrengst van deze ambtelijke studiegroep wordt de raad nu aangeboden.
1
Raadsbrief: Vaststelling Actieplan geluid 2018-2023 (849).
Het ontwerpactieplan geluid heeft ter inzage gelegen van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018. In die periode zijn 11 zienswijzen ingediend, die in het voorliggende definitieve actieplan zijn beantwoord. Daarbij is aangegeven in hoeverre de zienswijzen aanleiding gaven tot aanpassing van het actieplan.
Op 11 december 2018 is het ontwerpactieplan besproken in de raad. Hierbij zijn meerdere moties ingediend die gaan over geluidsbronnen waarvan de gemeente niet de bronbeheerder is. Deze moties worden buiten het kader van het actieplan afgehandeld.
Het college stelt het actieplan definitief vast. De indieners van zienswijzen en de raad worden geïnformeerd. Er staat geen mogelijk tot beroep open.
1
Raadsbrief: Verkleinen DBFMO-contract Kulturhus Stompwijk 2019 (1014).
SSB kan het contract voor het onderdeel van de speel- en fietsvoorzieningen niet nakomen. Om te zorgen dat in de voorjaarsvakantie het Kulturhus voor de school, de buitenschoolse opvang, het dorpshuis, bibliotheek en consultatiebureau beschikbaar komt, wordt de speel- en fietsvoorziening uit de opdracht van SSB gehaald. De gemeente zal de buitenruimte (voorplein, plein peuters, kleuters en schoolkinderen) met speeltoestellen en de fietsenstalling als een aparte opdracht aanbesteden op een traditionele manier.
1
Raadsvoorstel: Centrumregeling samenwerking gemalendiensten (824).
Vanuit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) is voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft en Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid onderzocht van één gezamenlijke beheer- en onderhoudsdienst voor het operationeel gemalenbeheer, als onderdeel van de wettelijke taak om zorg te dragen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Gelet op de aard van de uit te voeren taken hebben de gemeenten in het eerder genomen intentiebesluit ervoor gekozen om deze samenwerking in de vorm van een centrumregeling te formaliseren. Pijnacker-Nootdorp zal de centrumgemeente zijn.
1
Raadsvoorstel: Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum (907)
De parkeerbalans Leidschendam Centrum is herijkt en er is een plan van aanpak opgesteld om de parkeerdruk in de toekomst te verbeteren. Vooruitlopend op de uitwerking van het plan van aanpak kan al geconcludeerd worden dat een parkeergarage van 100 parkeerplaatsen bij bouwplan Leytsche Hof niet haalbaar is en dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk een blauwe zone in parkeergarage Damplein in te stellen.