link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:32
Eindtijd: 21:02
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
De vergadering wordt om 19.32 uur geopend.

2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 14 maart 2017 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 14 / 21 februari 2017
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14/21feb17 conform het voorlegde concept vast te stellen.
4
Actualiseren meerjarige onderhoudsplanning vastgoed + controle drinkwaterinstallaties
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
5
Vaststellen zienswijze ontwerpprojectplan Waterwet ‘Dijkverbetering dijkring 74 Neer’
De gemeenteraad besluit om de door alle fracties gezamenlijk in de raadsvergadering van 14 februari 2017 ingediende en toen aangehouden motie 8.1 in te trekken.

De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit van de griffier om elke fractie haar zienswijze kenbaar te laten maken en die – gebundeld – als zienswijze van de gemeenteraad van Leudal in te brengen in de t/m 29 maart 2017 bij gedeputeerde staten van Limburg lopende zienswijzeprocedure.
6
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 P. Houben om ingekomen stuk 25 te bespreken in een vergadering van de commissie sociaal (3 april 2017);
 H. Sleven om ingekomen stuk 19 te bespreken in de commissie fysiek (4 april 2017);

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
7
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
8
Afscheid raadslid + fractievoorzitter de heer mr. R. Raemakers (fractie D66)
De volgorde waarin wordt gesproken luidt:
• Raadsvoorzitter A. Verhoeven;
• Waarnemend D66-fractievoorzitter de heer K. Beurskens;
• De voorzitters van de fracties in de volgorde van fractiegrootte te beginnen met de fractie Samen Verder;
• Het afscheid nemende raadslid en (nog) D66-fractievoorzitter de heer R. Raemakers.
Raadsvoorzitter burgemeester A. Verhoeven, gevolgt door de raadsleden K. Beurskens, M. Graef, J. Custers, P. van Melick, R. Thomassen, A. Kierkels en J. van der Stappen, alsmede wethouder S. Backus, danken de heer R. Raemakers voor de door hem als raads-, presidium- en commissielid aan de gemeente Leudal bewezen diensten en wensen hem veel succes toe in zijn per 22 maart 2017 nieuwe functie als lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal voor de fractie D66.
9
Sluiting
De vergadering duurt tot 21.02 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.