link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:56
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep ML5: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser om het tv-programma van ruim 9 minuten te kunnen bekijken:

https://www.ml5.nl/gemist.php?id=10524

Aan het woord komen achtereenvolgens:
- over agendapunt 4,'Vaststellen Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen Buggenum-Haelen', raadslid Heleen Wijers-Van der Linden (Samen Verder);
- over agendapunt 5 'Instemmen met aankoop perceel voormalig transportbedrijf Huskens & Zn BV, Markt 8 en 8a te Grathem', wethouder Piet Verlinden (Samen Verder);
- over agendapunt 8 'Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning aanleggen spoelvijver aan Smidstraat 8 in Hunsel', raadslid Joost van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal).
1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig.
Raadslid P. Houben is pas vanaf 19.41 uur aanwezig (onder agendapunt 2).
Alle wethouders zijn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn 23 personen aanwezig, inclusief 2 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.
2
Vaststellen agenda
Het voorstel van de fracties Samen Verder, Ronduit Open en D66 om de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 4 december 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda met dien verstande dat agendapunt 16 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake Landgoed Leudal in Haelen’ daarin niet wordt opgenomen wordt met 15 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 10 stemmen tegen (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD, Leudal Sociaal) aangenomen.

Na een schorsing van 10 minuten geven de fracties CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD en Leudal Sociaal aan de raadsvergadering vanwege deze agenda vaststelling te zullen verlaten.
Om 20.02 uur verlaten zij voltallig de raadzaal.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 6 + 13 november 2018
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten van (a) de openbare raadsvergadering van 6 november 2018, (b) de besloten raadsvergadering van 6 november 2018 en (c) de besluitenlijst van de begrotingsvergadering van 13 november 2018 vast te stellen conform het aangeboden concept.
Tevens besluit de raad tot openbaarmaking van genoemde besluitenlijst van de besloten raadsvergadering.
4
Vaststellen 'Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten bedrijventerrein Zevenellen' Buggenum-Haelen
Het amendement 4.1 van de fracties CDA + VVD wordt met unanieme stemmen verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.
5
Instemmen met aankoop perceel voormalig transportbedrijf Huskens & Zn BV, Markt 8 en 8a in Grathem
Het amendement 5.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met unanieme stemmen verworpen.

Het amendement 5.2 van de fractie CDA wordt met unanieme stemmen verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.
6
Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 + Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2019 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2019 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2019
Er is één raadsvoorstel voor vaststelling van 4 verordeningen (ozb + afvalstoffenheffing + leges + toeristenbelasting).

De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
6.1
Vaststellen Legesverordening 2019 ( incl. tarieventabel)
Er is één raadsvoorstel voor vaststelling van 4 verordeningen (ozb + afvalstoffenheffing + leges + toeristenbelasting).
6.2
Vaststellen verordening afvalstoffenheffing 2019 (incl. tarieventabel)
Er is één raadsvoorstel voor vaststelling van 4 verordeningen (ozb + afvalstoffenheffing + leges + toeristenbelasting).
6.3
Vaststellen verordening toeristenbelasting 2019
Er is één raadsvoorstel voor vaststelling van 4 verordeningen (ozb + afvalstoffenheffing + leges + toeristenbelasting).
7
Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkpad-Raadhuisplein, Horn' (22 appartementen)
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
8
Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning aanleggen spoelvijver aan Smidstraat 8 in Hunsel
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.

9
Vaststellen vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.

10
Vervallen
11
Vaststellen zienswijze over conceptbegrotingswijzigingen 3 t/m 5 (2018) + conceptbegrotingswijziging 1 (2019) van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
12
Creëren juridische grondslag subsidiëring Bibliocenter te Weert in 2019
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
13
Creëren juridische grondslag subsidiëring welzijnswerk door Synthese te Roggel in 2019
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
14
Creëren juridische grondslag subsidiering muziekonderwijs door Myouthic te Thorn + ECI Cultuurfabriek te Roermond in 2019
De gemeenteraad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het raadsvoorstel.
15
Benoemen leden en adviseur(s) vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Leudal 2019
De gemeenteraad besluit ’bij acclamatie’ conform het raadsvoorstel.
16
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag inzake Landgoed Leudal in Haelen
Dit agendapunt is niet opgenomen in de raadsagenda.

17
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid H. Hermans om het stuk met het nummer 40 voor bespreking voor te dragen in een vergadering van de commissie fysiek (22 januari 2019).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
18
Mededelingen
Burgemeester A. Verhoeven maakt een ieder er op attent dat op 3 januari 2019, aanvang 19.00 uur, in De Bombardon in Heythuysen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaatsvindt.
Tevens wenst hij een ieder, ook de raadsleden die op dat moment niet meer in de raadzaal aanwezig waren, goede Kerstdagen toe en een leuke jaarwisseling.
19
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.