link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:31
Eindtijd: 00:30
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM
Toelichting:

1
Opening
De vergadering wordt om 19.31 uur geopend.

Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig met uitzondering van de raadsleden J. Coolen + M. Teluij (beiden Samen Verder).

Alle wethouders zijnn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn circa 37 personen aanwezig, inclusief 3 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.

Raadslid L. Linssen (Samen Verder) verliet om circa 00.20 uur, tijdens de beraadslagingen van agendapunt 14, de vergadering.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 6 maar 20t18 vastgestelde voorlopige raadsagenda met dien verstande dat:
• op verzoek van het raadslid F. Flinsenberg d.d. 8 maart 2018 het agendapunt 13 ‘Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag laten plaatsen van 2 flitspalen langs de Dorpstraat in Baexem’ niet in de raadsagenda wordt opgenomen;
• op verzoek van het presidium d.d. 12 maart 2018 een agendapunt 2a in de raadsagenda wordt opgenomen geheten ‘Afleggen verklaringen door raadsfracties n.a.v. bevindingen over krantenartikel NRC m.b.t. waarnemend gemeentesecretaris’.
2.a
Afleggen verklaringen door raadsfracties n.a.v. bevindingen over krantenartikel NRC m.b.t. waarnemend gemeentesecretaris
Elke raadsfractie en burgemeester A. Verhoeven (als portefeuillehouder + namens het college) leggen een verklaring af.

De motie 2a.1 van de fracties CDA + VVD + Progressief Akkoord Leudal wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 12 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.

De motie 2a.2 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open+ D66 + Leudal Sociaal wordt met 16 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, Leudal Sociaal) en 7 stemmen tegen (CDA, VVD, Progressief Akkoord Leudal) aangenomen.
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2018
De gemeenteraad besluit de besluitenlijst vast te stellen conform het aangeboden concept, d.w.z. inclusief het wijzigingsvoorstel van raadslid A. Kierkels d.d. 26 februari 2018.
4
Vaststellen Erfgoedverordening Leudal 2018
Het - ter vergadering mondeling gewijzigde - amendement 4.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open wordt met 19 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 4 stemmen tegen (D66, Leudal Sociaal) aangenomen.

Het ordevoorstel van de fractie D66 om het nu geamendeerde raadsvoorstel voor heroverweging terug te sturen naar het college wordt met 10 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) en 13 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.

De gemeenteraad besluit met 13 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) en 10 stemmen tegen (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.
5
Vaststellen bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Wijnaerden’ in Neer en Buggenum
De raadsleden H. Wijers (Samen Verder) + T. Brouwer (Ronduit Open) verblijven, vanwege hun voorafgaande aan de raadsvergadering aan de raadsvoorzitter verstrekte integriteitmelding, tijdens de beraadslaging + besluitvorming bij dit agendapunt buiten de raadzaal.

De gemeenteraad besluit met 16 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) en 5 stemmen tegen (Ronduit Open, Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.
6
Instemmen met uitgangspunten regionale samenwerking + met gewenste vormgeving Samenwerkingsverband Midden-Limburg
Het amendement 6.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 10 stemmen voor (Ronduit Open, D66, Leudal Sociaal, Progressief Akkoord Leudal) en 13 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.
7
VERVALLEN
8
Kennisnemen Kadernota 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Op voorstel van de raadsvoorzitter wordt het amendement 8.1 van de fractie D66 noch het raadsvoorstel in stemming gebracht. In de plaats daarvan zal de door de fractie D66 schriftelijk respectievelijk de door de fractie Ronduit Open mondeling ingebrachte zienswijze door de portefeuillehouder ter kennis worden gebracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
9
Kennisnemen plan van aanpak ondermijning ‘Samen werken aan de aanpak van de ondermijnende criminaliteit’ + Instemmen met incidenteel dekkingsvoorstel
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
10
Vaststellen ‘Protocol (mogelijke) integriteitschendingen door raadsleden, raadscommissieleden of wethouders gemeente Leudal 2018’
Het amendement 10.1 van de fracties D66 + Leudal Sociaal wordt met 6 stemmen voor (D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 17 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA) verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.

11
Wijzigen Reglement van orde raadsvergaderingen Leudal 2015 t.b.v. invoering risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders
Het amendement 11.1 van de fracties D66 + Leudal Sociaal wordt met unanieme stemmen aangenomen in de wetenschap dat, conform het raadsvoorstel (zie paragraaf 6, sub c) de burgemeester zowel de onderzoekscommissie als de raad in beginsel alleen zal informeren over de conclusies en aanbevelingen van de risicoanalyse en aan hen niet ook de door hem van het externe bureau ontvangen rapportage zal overleggen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.
12
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag Livar houderijen
De motie 12.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 1 stem voor (Progressief Akkoord Leudal) en 22 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.

De motie 12.2 van de fractie Ronduit Open wordt met 8 stemmen voor (Ronduit Open, D66, Progressief Akkoord Leudal) en 15 stemmen tegen (Samen Verder, CDA, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.

13
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag laten plaatsen van 2 flitspalen langs de Dorpstraat in Baexem
Zie de-agenderingsverzoek raadslid R. Flinsenberg (Leudal Sociaal) d.d. 8 maart 2018 bij agendapunt 2 'Vaststellen agenda'.
14
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag hoogwaterbescherming Buggenum en Neer i.v.m. plannen Roermond op en rond Maasplassen
De motie 14.1 van de fractie Ronduit Open wordt met 15 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 7 stemmen tegen (CDA, Leudal Sociaal) aangenomen.
Raadslid L. Linssen (Samen Verder) was bij de stemming niet meer in de vergadering aanwezig.
15
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag aansluiting gemeente bij 'A2 Platform'
De motie 15.1 van de fractie VVD wordt, gehoord hebbende de mededelingen van wethouder P. Verlinden en zijn toezegging om nadere informatie te gaan opvragen bij het platform over de aansluitingskosten, aangehouden.
pdf Motie 15.1 VVD (124KB)
16
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 H. Hermans om het stuk met het nummer 30 te bespreken in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (4 april 2018);

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
17
Mededelingen
Burgemeester A. Verhoeven wenst alle politieke groeperingen succes toe met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
18
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.30 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.