link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 2 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:56
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststellen agenda
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 26 februari 2019
4 19:33
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5 19:34
Toelichting op woonbeleid + Actualisatie regionale structuurvisie Wonen Midden-Limburg + Opstellen lokaal uitvoeringsprogramma Wonen Leudal
6
Bespreken raadsvoorstel raadsvergadering 16 april 2019
6.1 20:45
Opnieuw bespreken: Vaststellen begroting gebiedsfonds Buggenumse Veld 2019-2022 + Instemmen met tweejaarlijkse bijstelling door college
Het college bespreekt in zijn vergadering van 26 maart 2019 welke aanpassingen worden aangebracht in zijn raadsvoorstel van 22 januari 2019 dat werd voor besproken in de (vorige) vergadering van de commissie fysiek van 26 februari 2019.
Het collegebesluit (incl. aangepast raadsvoorstel) wordt na het collegebesluit van 26 maart 2019 z.s.m. nagezonden naar de commissie + wordt op deze plek in het vergadersysteem geplaatst.
7 21:05
Bespreken kopie-e-mail 7-tal families uit Grathem met verzoek om heroverwegen principebesluit college vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 in Grathem
8 21:20
Bespreken (be)handelwijze gemeente n.a.v. klachten derden over bedrijven/ondernemers
9 21:35
Bespreken monitoren actiepunten voortvloeiend uit ‘Jaarplan 2019 Stichting Keyport 2020’
10 21:45
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
11 21:46
Ingekomen stukken
11.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
11.2
Uitnodiging van Limburg Marketing (VVV Midden-Limburg) voor jaarlijkse relatie-dag op 8 april 2019 in Panheel
12 21:47
Mededelingen en rondvraag
12.1
Krantenberichten periode 14 februari t/m 20 maart 2019
12.2
Antwoordbrief college 13 maart 2019 aan Werkgroep Milieu van Dorpsraad Buggenum inzake aanpak verontreiniging terrein Zevenellen Buggenum
12.3
Evaluatiebijeenkomsten Samenwerking Midden-Limburg
12.4
Uitspraak Raad van State 13 maart 2019 inzake beroepen tegen raadsbesluit 14 november 2017 vaststelling bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017'
13 21:54
Vaststellen volgende vergadering
14 21:55
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.