link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:56
Voorzitter: mevrouw M.S.M.A. Teluij, raadsvoorzitter wnd.

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep 3ML: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser over om het tv-programma van ongeveer een kwartier te kunnen bekijken: http://www.3ml.nl/gemist.php?id=6095

Aan het woord komen achtereenvolgens:
- over agendapunt 5 'Vaststellen beleids- en actieplan Integratie van asielzoekers en vergunninghouders': wethouder Richard Verheul + fractievoorzitter VVD Ad Thomassen;
- over agendapunt 8 'Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisatieovereenkomst herinrichting N280-West, wegvak Leudal': wethouder Stan Backus + raadslid Samen Verder Hen Sleven;
- over agendapunt 11 'Bespreken initiatiefraadsvoorstel vaststellen voorwaarden bijdrage kademuur Neer': wethouder Arno Walraven + (gezamenlijk) fractievoorzitter D66 Kaj Beurskens en fractievoorzitter Leudal Sociaal André Kierkels.
1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

Alle raadsleden behalve de heer R. Flinsenberg (Leudal Sociaal), alsmede de plaatsvervangend griffier, zijn aanwezig.
De voorzitter en de griffier zijn afwezig.
De vergadering wordt voorgezeten door Mw. R. Teluij.

Alle wethouders zijn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn 17 personen aanwezig, inclusief 3 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 6 november 2017 vastgestelde voorlopige raadsagenda met dien verstande dat het voorlopige agendapunt 18 ‘De afhandeling lijst ingekomen stukken” eveneens wordt behandeld. Dit betekent dat de vergadering is opgedeeld in twee delen, waarvan het tweede deel zal plaatshebben op dinsdag 21 november 2017. De voor die avond resterende agendapunten zijn: 6+7, 12, 15 t/m 17 en 19 en 20 .
Daarnaast is bij schorsing van de vergadering agendapunt 10 nog niet behandeld. Ook dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 21 november 2017.
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2017
De gemeenteraad besluit de besluitenlijst van 26 september 2017 conform het in de raadsvergadering voorlegde concept vast te stellen, d.w.z. inclusief het wijzigingsvoorstellen van de fractie VVD.
4
Repareren raadsbesluit 11 november 2014 vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Neer’ door vaststelling bestemmingsplan 'Reparatieplan Kern Neer'
Het besluit wordt unaniem aangenomen.
5
Vaststellen beleids- en actieplan Integratie van asielzoekers en vergunninghouders
Het amendement 5.1 van de fractie VVD wordt verworpen (vóór stemde de VVD, de overige fracties zijn tegen).

Het collegevoorstel wordt aangenomen (de fractie VVD is tegen).

8
Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisatieovereenkomst herinrichting N280-West
Het amendement 8.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + D66 betreffende de tweezijdige ontsluiting van de Hubert Cuyperslaan te Baexem wordt unaniem aangenomen.
Het amendement 8.2 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + Progressief Akkoord Leudal betreffende geluidwerende voorzieningen N280 te Horn wordt aangenomen (de fractie D66 stemt tegen).
Het amendement 8.3 van de fractie VVD betreffende enkele zienswijzen en het vooralsnog niet voteren van de kredieten wordt verworpen (de VVD fractie en mw. Teluij (Samen Verder) stemmen vóór).
Het collegevoorstel wordt aangenomen (fractie VVD en Mw. Teluij (Samen Verder) zijn tegen).
De mondeling ter vergadering gewijzigde motie 8.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal over de aanleg van een carpoolplaats langs de N280 ter hoogte van de N280 te Kelpen-Oler wordt unaniem aangenomen.
tekstwijziging motie 8.1:
Om bij de provincie aan te dringen op een volwaardige carpoolplaats, waar mogelijk met 1-1 elektrische oplaadpalen, met voldoende parkeerplaatsen voor autoʼs.
9
Vaststellen bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017'
Het amendement 9.1 van de fractie Samen Verder over wijziging functie de Roffert wordt tijdens de vergadering ingetrokken.
Het collegevoorstel wordt unaniem aangenomen. De heer Sleven onthoudt zich van stemming.
10
Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven landschappelijke inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen
Dit agendapunt wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 november 2017.
11
Bespreken initiatiefraadsvoorstel vaststellen voorwaarden bijdrage kademuur Neer
Dit voorstel wordt tijdens de vergadering na ampele beraadslaging ingetrokken door de stellers, de fracties D66 en Leudal Sociaal.
13
Vaststellen bestemmingsplan ‘Nijken 16 - Strubben ongenummerd in Roggel’
Dit voorstel wordt zonder nadere beraadslagingen vastgesteld.
14
Vervallen (niet in raadsagenda opgenomen conform presidiumbesluit 6nov17)
18
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid H. Sleven om ingekomen stuk:
a. met het nummer 18 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (28 november 2017);
en op voorstel van raadslid G. Teeuwen om ingekomen stuk:
b. met het nummer 55 te bespreken in een vergadering van de commissie bestuur en middelen (29 november 2017).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
20
Sluiting
De vergadering wordt om 22.56 uur geschorst tot dinsdag 21 november 2017 aanvang 19:30 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.