link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 21:50
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM
Toelichting: Begrotingsvergadering

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep ML5: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser om het tv-programma van ongeveer 25 minuten te kunnen bekijken:

https://www.ml5.nl/gemist.php?id=10483

Aan het woord komen achtereenvolgens de raadsleden: Michel Graef (Samen Verder), André Kierkels (D66), Ad Thomassen (VVD), Huub van Helden (CDA), Richard Verheul (Leudal Sociaal), Berry Hermans (Ronduit Open) en Joost van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal).
1
Opening
De vergadering wordt om 18.01 uur geopend.

Alle raadsleden, met uitzondering van mevrouw I. Schors (D66) en de heer J. van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal), alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig.
De heer Van der Stappen komt om 18.14 uur ter vergadering (tijdens agendapunt 3).

Alle wethouders zijn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn 19 personen aanwezig, inclusief 4 mt-leden, 2 griffieleden en 1 journalist.
2
Vaststellen agenda
De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 1 november 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda, met dien verstande dat:
a. De motie M.5 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal over een gemeenschapsvoorziening in Neeritter, vanwege het late moment waarop ze is aangereikt, voor deze begrotingsvergadering buiten behandeling wordt gesteld en voor agendering wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 11 december 2018.
b. Na het uitspreken van de algemene beschouwingen door de zeven fractievoorzitters een moment wordt ingelast om de portefeuillehouders de gelegenheid te bieden naar behoefte te reageren op die beschouwingen maar niet op de later op de agenda voor bespreking aan de orde komende moties.
3
Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2019-2022
De zeven fractievoorzitters spreken vanaf het spreekgestoelte hun algemene beschouwingen uit. De teksten zullen door de griffie worden gevoegd bij de (nog op te maken) besluitenlijst.
4
Vaststellen Begroting 2019 + Vaststellen Meerjarenraming 2020-2022 + Vaststellen Meerjarig investeringsprogramma 2019-2022 + Voteren kredieten jaarschijf 2019
Het raadsvoorstel wordt met 22 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Progressief Akkoord Leudal, Leudal Sociaal) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.
4.1
Amendementen
Er liggen geen amendementen (meer) voor.
4.2
Moties
De - ter vergadering gewijzigde - motie M.1 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal wordt met unanieme stemmen aangenomen.

De - ter vergadering gewijzigde - motie M.2 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal wordt met 10 stemmen voor (CDA, Progressief Akkoord Leudal, VVD, Leudal Sociaal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66) verworpen.

De - ter vergadering gewijzigde - motie M.3 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal wordt met 20 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal) en 4 stemmen tegen (Progressief Akkoord Leudal, VVD) aangenomen.

De motie M.4 van de fracties CDA + Progressief Akkoord Leudal + VVD + Leudal Sociaal wordt met 10 stemmen voor (CDA, Progressief Akkoord Leudal , VVD, Leudal Sociaal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, D66) verworpen.

5
Mededelingen
Burgemeester A. Verhoeven herhaalt zijn mededeling van vorige week dat op donderdag 15 november 2018 bij het Monument van Verdraagzaamheid bij het Bezoekerscentrum Leudal in Haelen, voor de achttiende keer de jaarlijkse internationale herdenking zal plaatsvinden. Hij nodigt een ieder uit die bijeenkomst bij te wonen.
6
Sluiting
De vergadering duurt tot 21.50 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.