link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:34
Eindtijd: 22:24
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

0
Voorbeschouwing in tv-programma van lokale omroep 3ML: 'Op de Raadsagenda'
Plak de volgende hyperlink in uw browser of type dat adres in uw browser over om het tv-programma van ongeveer een kwartier te kunnen bekijken: http://www.3ml.nl/gemist.php?id=6139

Aan het woord komen achtereenvolgens:
- raadslid Berry Hermans (Ronduit Open)
- raadslid Kaj Beurskens (D66)
- raadslid André Kierkels (Leudal Sociaal)
- raadslid Peter van Melick (CDA)
- raadslid Pieke Houben (Samen Verder)
- raadslid Ad Thomassen (VVD)
- wethouder Stan Backus.

NB. Raadslid Joost van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal) zag, hoewel gevraagd, van een interview af.
1
Opening
De vergadering wordt om 19.34 uur geopend.

Alle raadsleden behalve de heer M. Graef + mevrouw H. Wijers (beiden SV), alsmede de burgemeester en de griffier, zijn aanwezig.

Alle wethouders zijn aanwezig.

Op de publieke tribune + in de foyer zijn circa 200 personen aanwezig, inclusief 2mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.

2
Vaststellen agenda
Het agenderingsverzoek van raadslid T. Brouwer (Ronduit Open) om zijn initiatiefraadsvoorstel van 25 november 2017 over de kademuur in Neer in de raadsagenda op te nemen wordt met 10 stemmen voor (Ronduit Open, CDA) en 13 stemmen tegen (Samen Verder, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.

Het verzoek van raadslid J. van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal) om het door het presidium voorgestelde voorlopige agendapunt ‘Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost in Neer’ niet in de raadsagenda op te nemen maar pas in een volgende, wordt met 1 stem voor (Progressief Akkoord Leudal) en 22 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 4 december 2017 vastgestelde voorlopige raadsagenda.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 7 en 14/21 november 2017
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten vast te stellen conform het aangeboden concept.
4
Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost in Neer
Bijlage 9: de gebundelde samenwerkingsovereenkomsten zijn te groot van omvang om in iBabs te plaatsen.
De overeenkomsten liggen voor de raadsleden in de leeskamer ter inzage. De deelnemers die getekend hebben zijn vermeld in het overzicht genaamd:
bijlage 9 addendum - Samenwerkingspartners Park Leudal-Oost en steunbetuiging Huis voor de Sport Limburg.

Het amendement 4.1 van de fracties CDA + Leudal Sociaal + Progressief Akkoord Leudal wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 12 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.

Het amendement 4.2 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open wordt met 14 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) aangenomen.

Het amendement 4.3 van de fractie D66 wordt met 5 stemmen voor (D66, Leudal Sociaal, VVD) en 18 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, Progressief Akkoord Leudal) verworpen.

Het amendement 4.4 van de fractie VVD wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 12 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.

De gemeenteraad besluit met 14 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) conform het - geamendeerde - raadsvoorstel.
5
Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 + Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2018 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Legesverordening 2018 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening rioolheffing 2018 + Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2018
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
6
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Westrom + Verlenen toestemming aan college aangaan Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Dit agendapunt komt vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten raadsvergadering.
7
Toepassing geven aan coördinatieregeling voor realisering Aldi supermarkt, Napoleonsweg 116 in Neer
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
8
Vaststellen bestemmingsplan 'Kelperweg 26 Kelpen-Oler'
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
pdf Raadsvoorstel (61KB)
pdf Raadsbesluit (genomen) (191KB)
pdf Toelichting (2,2MB)
pdf Regels (730KB)
pdf Verbeelding (399KB)
9
Vaststellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
10
Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018
Dit agendapunt komt vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten raadsvergadering.
11
Vaststellen addendum bij beleidsplannen Jeugdhulp en Wmo-begeleiding ter vaststelling notitie ‘Verwerven in de transformatie van het sociale domein’
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
12
Vaststellen 'Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Leudal'
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
13
Vaststellen ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018’
Dit agendapunt komt vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten raadsvergadering.
14
Vervallen agendapunt
15
Vaststellen notitie ‘Armoede- en minimabeleid 2018 – 2023’
Dit agendapunt komt vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten raadsvergadering.
16
Vaststellen zienswijze indienen verzoek tot incidentele aanvullende uitkering ex Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
17
Toekennen bijdrage huisvestingskosten aan schoolbestuur Aloysius i.v.m. gebouwaanpassingen De Widdonck te Heibloem + vormen specifieke dekkingsreserve
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
18
Vaststellen zienswijze over verhoging gemeentelijke bijdrage i.v.m. hogere personeelskosten Veiligheidsregio Limburg-Noord
De gemeenteraad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
19
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 M. Bongers om de stukken met de nummers 20 +41 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (23 januari 2018);
 E. van Tilburg om het stuk met het nummer 33 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (23 januari 2018);
 A. Kierkels om het stuk met het nummer 32 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (23 januari 2018).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
20
Mededelingen
Burgemeester A. Verhoeven maakt een ieder er op attent dat op 3 januari 2018, aanvang 19.00 uur, in De Bombardon in Heythuysen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaatsvindt.
21
Sluiting
De vergadering wordt om 22.24 uur geschorst; ze zal op 19 december 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal worden voortgezet om de resterende agendapunten 6, 10, 13, 15 en 21 te bespreken.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.